Now showing items 1-20 of 1106

  • Prosjektering av autonom USV for 1. Minerydderskvadron 

   Nilsen, Per Rønholt; Prytz, Berge Kierulf (Bachelor thesis, 2019-05)
   Gjennom denne oppgaven har vi prosjektert et autonomt modulbasert fartøy som skal kunne løse flere oppgaver knyttet til fremtidens konsept for minemottiltaks operasjoner. Metoden vi har brukt i denne oppgaven baseres på ...
  • Konstruksjon av gassturbin til undervisningsformål. En konstruksjonsoppgave 

   Finden, Olav Johannes Bøe; Panfilovs, Mihails (Bachelor thesis, 2019-05)
   Gjennom denne oppgaven er det konstruert, produsert og testet en gassturbin basert på en turbolader. Pensum ved maskiningeniørutdanningen er grunnlaget for både det praktiske og teoretiske arbeidet som er gjennomført i ...
  • Energistyrings- og kraftforsyningssystem 

   Randal, Vebjørn G.; Laukvik, Sindre (Bachelor thesis, 2019-05)
   Denne oppgaven har tatt for seg utviklingen, byggingen og idriftsettelsen av et energistyringssystem (EMS) på en modell av en elektrisk forsyningslinje. I oppgaven ble det lagt vekt på å lage en modell av en moderne ...
  • Utvidelse av et dieselgeneratorsystem med fokus på opplæring av forsvarets personell 

   Fløysvik, Snorre; Solberg, Cato (Bachelor thesis, 2019-05)
   Bacheloroppgaven omhandler utvidelser av et eksisterende dieselgeneratoranlegg som befinner seg på KNM T / SSS ved Haakonsvern Orlogsstasjon. Oppgavenes prosess startet med en utredning av det eksisterende dieselgeneratorsystemet, ...
  • Sammenligning av gjeldende regelverk hos DNV GL. Vindstabilitet på Nordkapp-klasse 

   Jensen, Thomas; Granaune, Daniel A. (Bachelor thesis, 2019-05)
   Sammenslåingen av Det Norske Veritas (DNV) og Germaischer Lloyd (GL) i 2013 har ført til at klasseselskapet nå operer med to militære regelverk. DNVGL-RU-NAVAL som er GL sitt tidligere regelverk og DNVGL-RU-SHIP som er DNV ...
  • Li-ionbatterier til fremdrift og utstyr om bord i Marinens fartøy. Sikkerhetstiltak for bruk av li-ionbatterier i Marinen 

   Stenli-Jensen, Kevin Aleksander (Bachelor thesis, 2019-05)
   Gjennom en litteraturstudie av Li-ionbatterier og det sivile regelverket for maritime fartøy så har oppgaven forsøkt å svare på problemstillingen: Hvilke krav bør Marinen stille til bruk av Li-ionbatterier i sine fartøyer? ...
  • Analyse av skade på brennstoffinjektor til MTU-396 motor 

   Bjørklund, Jørgen Solbakken (Bachelor thesis, 2019-05)
   Oppgavens problemstilling og tyngde har ligget i å forstå hvorfor skadeproblematikken med fregattene sine ødelagte mellomleggsringer oppstår i en annen grad enn hos minefartøyene. Dette ved å analysere bakgrunnen til ...
  • Studie av hub-vortex reduksjon. En eksperimentell designstudie 

   Amundsen, Erlend Millum (Bachelor thesis, 2019-05)
   Oppgaven har to fokus. Den har undersøkt hvorvidt det er mulig å redusere eller eliminere hubvortex. Dernest om det er mulig å redusere den tilhørende kavitasjonen og fartøys akustiske signatur. Gjennom egnede modellforsøk ...
  • Moderfartøy i minevåpenet. En studie av hva dette konseptet vil bety for prosjekteringen av et fartøy 

   Apalnes, Thomas (Bachelor thesis, 2019-05)
   I denne oppgaven har jeg sett nærmere på hva prosjekteringen av en ny klasse minefartøy innebærer. Jeg har valgt å bruke PRINSIX modellen i den metodiske gjennomføringen. Ved å gjøre dette har jeg fått en realistisk ...
  • 3D modellering for tekniske kadetter. Et utdanningsforslag 

   Thunold, Sondre Horgen (Bachelor thesis, 2019-05)
   Modellering, analyse og dokumentering i 3D er område som stadig vokser i omfang og viktighet. Dette er tema som for de nye kadettene er eksplisitt dekket i faget maskin konstruksjon. Denne delen av utdanningen har ...
  • Black Palette. Svarte netter krever svarte paletter 

   Nilsen, Kristian Aarheim; Sørensen, Morten Andre (Bachelor thesis, 2019-05)
   Militær navigasjon skiller seg fra navigasjon i sivil skipsfart. Oppdraget og trusselen Marinen møter avgjør hvor og hvordan vi bruker fartøyet med de hjelpemidlene vi har til rådighet. Militære fartøy seiler ofte for å ...
  • Avklaringer i broteamet. En nødvendighet eller bare en formalitet? 

   Angeltvedt, Andreas; Strøm, Benjamin (Bachelor thesis, 2019-05)
   Denne oppgaven handler om hvordan avklaringer i roller og kommunikasjon påvirker navigasjonen. Med et deduktivt utgangspunkt gjennomføres det et observasjonsstudie i simulatoranlegget på Sjøkrigsskolen, hvor følgene ...
  • Utdanningsreformen – muligheten for noe nytt. Om ny utdanning og endringsvilje på Sjøkrigsskolen 

   Rovde, Lars-Erik; Stubsjøen, Ola (Bachelor thesis, 2019-05)
   Forsvarssjefen besluttet at en utdanningsreform måtte gjennomføres i Forsvaret. Bakgrunnen var OMT, nye kompetansekrav og økonomi. Sjøkrigsskolen ble truffet av denne reformen, og den ble raskt iverksatt. Vi hadde lyst til ...
  • Seilasplanlegging med 3D-kart. Vil 3D-kart kunne bidra til sikrere planlegging av en optisk seilas? 

   Strømmen, Lars Henrik Nesse (Bachelor thesis, 2019-05)
   Sikker navigasjon er viktig og har avgjørende betydning for verdier som liv, helse og nasjonale- og sjømilitære interesser. I den sammenheng har det blitt utviklet 3D-kart som skal avhjelpe nettopp dette. I denne oppgaven ...
  • Kriseberedskap i Arktis 

   Danielsen, Harald; Tverå, Martin Lund (Bachelor thesis, 2019-05)
   Etter hendelsene med Northguider og Viking Sky blusset debatten om Norges evne til å ivareta beredskapen i Norges ansvarsområder opp igjen. En debatt som har pågått siden Maksim Gorkiy-hendelsen i 1989. Er Norge i stand ...
  • Head-Up display og hurtigbåtsnavigasjon. Et verktøy for fremtidens navigatører 

   Jakobsen, Mathias; Vatsøy, Truls I. (Bachelor thesis, 2019-05)
   Den teknologiske utviklingen har gitt navigatøren flere nye hjelpemidler. Dagens navigatører henter informasjon fra navigasjonshjelpemidlene om bord for å gjennomføre seilasen. De elektroniske hjelpemidlene er integret ...
  • Ståtid på bro for Nansen-klasse fregatt 

   Brekke, Christoffer; Jonas, Marcus Salterød (Bachelor thesis, 2019-05)
   Oppgaven ser på navigasjonsspesialister på fregatt og hvordan innføringen av dem påvirker fregatten. Problemstillingen for oppgaven er: «Løser navigasjonsspesialistene utfordringene med ståtid på fregattbro?” Navigasjo ...
  • Valg av fartøystype etter Sjøkrigsskolen. Kan valg av fartøystype predikeres? 

   Juvsett, Erlend; Bergesen, Sondre (Bachelor thesis, 2019-05)
   Hensikt: Denne oppgaven søker å bidra til forståelsen av Reiss motivasjonsteorier og motivasjonsprofiler i sammenheng med ønsket fartøystype etter Sjøkrigsskolen. Helt konkret vil den prøve å besvare problemstillingen: ...
  • Simulering som middel for effektiv trening av ferdigheter 

   Østby, Eirik (Bachelor thesis, 2019-05)
   Oppgaven søker å svare på problemstillingen gjennom analyse av to dokumenter som omhandler emnet. Disse sees deretter opp mot viden anerkjente læringsteorier. Rent konseptuelt finner oppgaven at det ikke er noe som er til ...
  • Kjelder til vêrdata og tolking av dei. Prosessen frå anskaffing av vêrdata til evaluering 

   Halvorsen, Svein-Olav (Bachelor thesis, 2019-05)
   Dei fleste er opptekne av kva vêr det er og kva vêr som er i vente. Med nokre få tastetrykk har ein tilgjengeleg varsel på det kommande vêret. Ein har gjerne ein fast app ein nyttar og ei visning av vêrdata ein likar å ...