Show simple item record

dc.contributor.advisorKirkhaug, Rudi
dc.contributor.authorMikalsen, Hanna Sesselja
dc.date.accessioned2020-01-08T10:08:37Z
dc.date.available2020-01-08T10:08:37Z
dc.date.issued2019-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2635277
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har jeg undersøkt hvordan Luftforsvarets command-team på toppnivå opplever sitt eget fokus på kultur i de ulike omstillingene gjennom problemstillingen «Hvordan opplever Luftforsvarets command-team sitt eget fokus på kultur i deres arbeid for å nå omstillingenes målsettinger?» Jeg har videre undersøkt hvordan command-teamene opplever at kulturen er, og hvordan de mener kulturen bør være. Jeg har også undersøkt hvordan Luftforsvarets førende dokumenter beskriver kultur, og beskrevet funnene i den forrige undersøkelsen av kultur i Luftforsvaret i 2003. Metodemessig har jeg samlet inn empiri gjennom et litteraturstudium etterfulgt av kvalitative intervjuer med 12 av Luftforsvarets øverste sjefer og sjefssersjanter. Oppgaven er belyst med relevant teori innen organisasjonskultur, organisasjonsutvikling, kulturendring, og ledelse. Dataen er transkribert, analysert og fortolket, og informantenes beskrivelser er analysert opp mot teorien. Jeg har identifisert at Luftforsvarets command-team opplever sitt eget fokus på kultur i deres arbeid for å nå omstillingenes målsettinger som ulikt og varierende. Forsvaret og Luftforsvarets dokumenter beskriver Luftforsvarets (ønskede) kultur som forankret i verdigrunnlaget (Respekt, Ansvar, Mot), og sterkt preget av luftoperasjoner og fly- og bakketrygging (Just Culture). Luftforsvarets ledelse mener oppdrags- og prestasjonsfokus, ansvar, arbeidsmoral, dugnadsånd, nulltorelanse for mobbing og seksuell trakassering, yrkesstolthet, fly- og bakketrygging (sikkerhet) og ærekjærhet er kjennetegn ved organisasjonskulturen. Luftforsvarets ledelse ønsker i stort at kulturen skal være preget av kjerneverdiene i Forsvaret, Respekt, Ansvar, Mot, og av fly- og bakketryggingskulturen (Just Culture). De ønsker at kulturen skal kunne beskrives med ord som åpenhet, ærlighet og kunnskapsdeling, ståpåvilje og ærekjærhet, læring, omsorg, gjensidig respekt, soldatidentitet, og som fokusert på prestasjoner og oppdragsløsning. Oppgaven er avsluttet med klare videre anbefalinger til Luftforsvaret på tiltak som kan forsterke eller understøtte kulturen i omstillingsprosessene.nb_NO
dc.description.abstractIn this master's thesis I have examined how the top-level Air Force command-teams experiences their own focus on culture in the various ongoing organizational restructurings through the question "How does the Air Force’s command-teams experience their own focus on culture in their work to achieve the organizational restructuring objectives?" I have further investigated how the command-teams perceive how the culture is, and how they think the culture should be. I have also examined how the Air Force's leading documents describe culture, and I have described the findings in the previous survey of culture in the Air Force from 2003. Methodically, I have collected empirics through a literature study, followed by qualitative interviews with 12 of the Air Force's top commanders and chief master sergeants. The thesis is looked at through relevant theory within organizational culture, organizational development, cultural change, and leadership. The data is transcribed, analyzed and interpreted, and the informants' descriptions are analyzed through the theory. I have identified that the Air Force's command-teams experiences their own focus on culture in their work to achieve the objectives of the organizational restructurings as different and varied. The Armed Forces and the Air Force's documents describe the Air Force's (desired) culture as rooted in the Armed Forces Core Values (Respect, Responsibility, Courage), and strongly characterized by air operations and air- and ground safety (Just Culture). The Air Force's command-teams believes mission- and performance focus, responsibility, work ethic, spirit of devotion, zero-tolerance for bullying and sexual harassment, professional pride, air- and ground safety (Just Culture), and pride of honor are hallmarks of the organizational culture. The Air Force's command-teams wants the culture to be characterized by the Armed Forces Core Values (Respect, Responsibility, Courage) and by air- and ground safety (Just Culture). They want the culture to be described with words such as openness, honesty and knowledge-sharing, willingness and honor, learning, care, mutual respect, soldier identity, and as focused on achievement and mission solutions. The thesis has been completed with clear further recommendations to the Air Force with measures that can strengthen or support the culture during the organizational restructurings.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNord universitetnb_NO
dc.subjectForsvaret
dc.subjectLuftforsvaret
dc.subjectCommand team
dc.subjectKulturprosjekt
dc.subjectLuftmilitær kultur
dc.subjectLedelse
dc.subjectOmstilling
dc.titleFremtidig funksjonell kultur i Luftforsvaret - Command-teamets rollenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber116nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record