Collections

Recent Submissions

 • Stormaktene og krigen på Balkan 

  Saxi, Håkon Lunde; Slåtten, Martin Lau (Chronicle, 2019)
  Støtten fra naboland og stormakter spilte en viktig rolle i krigene på Balkan, skriver Håkon Lunde Saxi og Martin Lau Slåtten.
 • Implementering av teamevaluering i operativ avdeling: En case studie av «Bottom-Up» organisasjonsutvikling 

  Johnsen, Bjørn Helge; Espevik, Roar; Villanger, Rune (Journal article; Peer reviewed, 2019-11)
  Operative avdelinger er avhengig av gode teamferdigheter. Slike ferdigheter omfatter mer en taktikk og prosedyrer og gode avdelinger har også et fokus på samhandling (også kalt nontechnical skills) da dette bidrar til ...
 • Trial application of pupillometry for a maritime usability study in field conditions 

  Pignoni, Giovanni; Hareide, Odd Sveinung; Komandur, Sashidharan; Volden, Frode (Journal article; Peer reviewed, 2019-11)
  Eye-tracking is a tool employed in usability testing. It is primarily intended as a means for tracking the visual attention patterns of an observer on a continuous basis. Eye-tracking can also capture certain physiological ...
 • A socio-technical perspective on the future Vessel Traffic Services 

  Relling, Tore; Praetorius, Gesa; Hareide, Odd Sveinung (Journal article; Peer reviewed, 2019-11)
  Autonomy is expected to cause significant changes to the Maritime Traffic System (MTS). The Vessel Traffic Services (VTS) is a control system in the MTS and will be affected by new interactions caused by autonomy. The paper ...
 • The indirect effect of experience between personality hardiness and situational awareness 

  Johnsen, Bjørn Helge; Saus, Evelyn-Rose; Espevik, Roar; Sanden, Sverre; Olsen, Olav Kjellevold (Journal article; Peer reviewed, 2019-11)
  Studies on the relation between personality and Situation Awareness (SA) have been inconclusive. The present study investigates the relation between personality hardiness and SA during a simulated police scenario using a ...
 • After Crimea. The future of Nordic Defence Cooperation 

  Saxi, Håkon Lunde; Friis, Karsten (NUPI Policy Brief;6/2018, Report, 2018)
  Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) was originally about cost-effectiveness. The Nordic states sought to work together when training and educating their soldiers, procuring new equipment, and logistically supporting their ...
 • Intet nytt fra Vestfronten – EUs forsvarssamarbeid 20 år 

  Norheim-Martinsen, Per M. (Journal article, 2018)
  20 år er gått siden St-Malo avtalen i 1998 markerte starten på EUs forsvarssamarbeid. Planene lå der allerede i den tentative formuleringen “den eventuelle utviklingen av en felles sikkerhets- og forsvarspolitikk”, som ble ...
 • Forpliktende eller fleksibelt? – dilemmaer i utforming av et forsvarskonsept 

  Bjerga, Kjell Inge; Saxi, Håkon Lunde (Journal article, 2018)
  Gitt dagens forverrede sikkerhetspolitiske situasjon er det økende behov for et overgripende nasjonalt forsvarskonsept. Det vil legge føringer for hvordan Forsvaret skal anvendes i krise og krig; være styrende for den ...
 • Can you teach an old seadog new tricks? Experimental evaluation of BRM training in the commercial fleet 

  Tvedt, Sturle Danielsen; Espevik, Roar; Oltedal, Helle Asgjerd; Fjeld, Guro Persdotter; Mjelde, Frode Voll (Journal article; Peer reviewed, 2018-10)
  Objective: The objective of the present study was to evaluate the effectiveness of Crew Resource Management (CRM) training in the commercial shipping fleet – termed Bridge Resource Management (BRM) training. Background: ...
 • Fremtidens autonome ubemannede kapasiteter i Sjøforsvaret 

  Hareide, Odd Sveinung; Relling, Tore; Pettersen, Andre; Sauter, Alexander; Mjelde, Frode Voll; Ostnes, Runar (Journal article; Peer reviewed, 2018-10)
  Sjøforsvaret har en lang historie med å utnytte ny teknologi for å øke den operative evne. Denne artikkelen tar sikte på å gi leseren økt forståelse av hva autonomi er, og hvordan dette kan nyttiggjøres i Sjøforsvaret. ...
 • Lederskap, makt og cyber 

  Jøsok, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2018-10)
  Militære operasjoner beskrives som stadig mer komplekse. I denne teksten drøftes cyberdomenet som drivkraft for denne utviklingen. Det argumenteres for at cyberdomenet har betydning for organisering av stridskreftene innen ...
 • An Attack on an Integrated Navigation System 

  Lund, Mass Soldal; Hareide, Odd Sveinung; Jøsok, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2018-10)
  Maritime cyber security is emerging as a field as reports of cyber attacks against computerized maritime systems have started arriving. Modern vessels are equipped with computerized systems for navigation employing the ...
 • “The good, the bad or the ugly?” Ei undersøking om betydninga av å oppleve seg som moralsk god i militære operasjonar – og implikasjonar for operativt lederskap 

  Olsen, Olav Kjellevold (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Denne artikkelen ser på betydinga av at operativt personell opplever seg som moralsk gode i utføringa av krevjande oppdrag og operasjonar. Ei slik positiv moralsk sjølvoppleving kan stå under sterkt press i militære ...
 • Maktlaben: et situasjonsbasert perspektiv på lederutvikling 

  Firing, Kristian; Skarsvåg, Kåre Inge (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Forfatterne presenterer en intim opplevelse fra lederutvikling ved Luftkrigsskolen. Bakteppet for undersøkelsen er at militært personell utfordres av sosialpsykologiske mekanismer og kan stå i fare for å miste seg selv i ...
 • Moral og danning for det uforutsette: intuitiv kunnskap i risikonettverkssamfunnet 

  Sæverot, Herner; Torgersen, Glenn-Egil (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Bedrag er et virkemiddel i både krig og fred. Men, for bedre å lære og avsløre bedragets innhold og motiv, trengs spesifikke pedagogiske metoder. Vårt pedagogiske hovedargument i denne artikkelen er for å avsløre et bedrag, ...
 • Norske militærkodekser 

  Lunde, Nils Terje (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  I artikkelen analyseres norske militærkodekser, fra middelalderens hirdmannsed, via den militære troskapsed fra slutten av 1600-tallet til soldatformaningen som erstattet troskapseden fra slutten av 1800-tallet. Ansatser ...
 • Avstand og nærhet som militæretisk utfordring 

  Waaler, Gudmund; Berntsen, Tor Arne S.; Larsson, Gerry; Nilsson, Sofia (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Soldater er i dag i besittelse av våpensystemer som gjør det mulig for dem å ta liv på stor avstand. I denne studien drøfter vi hvilken betydning avstand og nærhet har for opplevelsen av moralsk stress og moralsk ansvarsfølelse ...
 • Moralens rolle i det operative området i lys av klokskap eller praktisk visdom 

  Brunstad, Paul Otto (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Denne artikkelen forstår det operative områdets egenart som en liminalsone eller som et grenseområde preget av usikkerhet og kompleksitet. Det unike ved et hvert operativt grenseområde gjør det vanskelig å anvende klare ...
 • Motivasjon til å handle moralsk 

  Manger, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Denne artikkelen handler om moralsk motivasjon. Folkerettslige prinsipper, regler og lover beskriver hvordan man skal opptre i operative tjenester, men å opptre moralsk, både innenfor militære-, akuttmedisinske- og andre ...
 • Moralisk stress - professionella möten med moraliskt laddade situation 

  Larsson, Gerry; Nilsson, Sofia; Waaler, Gudmund (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  I den här artikeln beskrivs den moraliska stressreaktionens karaktär och hur den påverkas av individuella och kontextuella förhållanden. Vi presenterar ett antal starkt moraliskt stressande situationer som professionell ...

View more