Show simple item record

dc.contributor.authorHammer, Erik
dc.date.accessioned2012-08-03T11:40:34Z
dc.date.available2012-08-03T11:40:34Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/100050
dc.description.abstractForsvarets prosjekter er i likhet med andre prosjekter i offentlig regi ofte utsatt for kritikk på grunn av økonomiske overskridelser. Det vises innledningsvis hvordan litteraturen i feltet påviser overskridelser i prosjekter i ulike samfunnssektorer, og hvordan forekomster og årsaker er overførbare til Forsvarets prosjekter. Risiko defineres som et kjernebegrep i forståelsen av prosjekters ytelse, og økonomiske avvik etableres som utrykk for denne risikoen. Basert på dette stilles studiens hovedspørsmål: · Er estimatene forventningsrettede, det vil si, er sluttkostnadene lik de estimerte kostnadene? Hvor stor er risikoen, det vil si hvor stort er standardavviket? Er usikkerhetsavsetningene i prosjektene store nok? Hva forklarer variasjoner i risiko mellom prosjekter, det vil si hva forklarer avvik fra estimert sluttkostnad? Studien er gjennomført som en kvantitativ analyse av et utvalg på 286 prosjekter fra Forsvarets investeringsdatabase. Det vises deretter hvordan den kumulative sannsynlighetsfordelingen av risiko påvirkes av faktorer som størrelse, varighet og graden av konkurranse i ulike segmenter av markedet for forsvarsmateriell, slik at økt risiko medfører økt kostnad. Det redegjøres for hvordan markedet for forsvarsmateriell er segmentert, og at graden av konkurranse varierer mellom segmentene.Tilbydere i markeder med mindre grad av konkurranse kan overdrive risikoen i prosjekter, og på den måten forårsake økte kostnader. Dette illustreres gjennom spillteori, og prosjekters risiko i ulike stiliserte markedssituasjoner blir analysert gjennom bruk av spilltre. Resultatet fra spillene er at tilbyders valg om å overskride eller ikke overskride et gitt tilbud avhenger av markedssituasjonen, og at overskridelser ikke nødvendigvis er det dårligste utfallet for kunden, det vil si Forsvaret. Analyser av deskriptiv statistikk og regresjonsanalyser gir svar på studiens hovedspørsmål. Konklusjonene som trekkes er at Forsvarets prosjekter i gjennomsnitt ender med et mindreforbruk i forhold til forventet kostnad, og at faktorene størrelse og varighet er de som i størst grad påvirker avvik fra forventet kostnad. Videre konkluderes det med at Forsvaret overdriver forventede kostnader og underestimerer risikoen i prosjektene.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherForsvarets høgskoleno_NO
dc.titleØkonomiske avvik som uttrykk for risiko i Forsvarets prosjekter: retning, størrelse og årsakerno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber78no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record