• An Attack on an Integrated Navigation System 

   Lund, Mass Soldal; Hareide, Odd Sveinung; Jøsok, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2018-10)
   Maritime cyber security is emerging as a field as reports of cyber attacks against computerized maritime systems have started arriving. Modern vessels are equipped with computerized systems for navigation employing the ...
  • Avstand og nærhet som militæretisk utfordring 

   Waaler, Gudmund; Berntsen, Tor Arne S.; Larsson, Gerry; Nilsson, Sofia (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   Soldater er i dag i besittelse av våpensystemer som gjør det mulig for dem å ta liv på stor avstand. I denne studien drøfter vi hvilken betydning avstand og nærhet har for opplevelsen av moralsk stress og moralsk ansvarsfølelse ...
  • Can you teach an old seadog new tricks? Experimental evaluation of BRM training in the commercial fleet 

   Tvedt, Sturle Danielsen; Espevik, Roar; Oltedal, Helle Asgjerd; Fjeld, Guro Persdotter; Mjelde, Frode Voll (Journal article; Peer reviewed, 2018-10)
   Objective: The objective of the present study was to evaluate the effectiveness of Crew Resource Management (CRM) training in the commercial shipping fleet – termed Bridge Resource Management (BRM) training. Background: ...
  • Endring = ledelse + verdsetting 

   Krabberød, Tommy; Espevik, Roar (Others, 2016)
   Temaet for årets siste nummer av Necesse er endring. I år er det 30 år etter Vassdalulykken, ulykken der 16 soldater døde i snøskred under en øvelse på norsk jord i fredstid. Overskriften til TV2 i forbindelse med 30 års ...
  • Fremtidens autonome ubemannede kapasiteter i Sjøforsvaret 

   Hareide, Odd Sveinung; Relling, Tore; Pettersen, Andre; Sauter, Alexander; Mjelde, Frode Voll; Ostnes, Runar (Journal article; Peer reviewed, 2018-10)
   Sjøforsvaret har en lang historie med å utnytte ny teknologi for å øke den operative evne. Denne artikkelen tar sikte på å gi leseren økt forståelse av hva autonomi er, og hvordan dette kan nyttiggjøres i Sjøforsvaret. ...
  • God når det gjelder? Søken etter nye svar på gamle spørsmål 

   Espevik, Roar; Olsen, Olav Kjellevold; Brunstad, Paul Otto; Jacobsen, Jan O.; Krabberød, Tommy; Nissestad, Odd Arne; Waaler, Gudmund (Book, 2018-05)
  • God under press? En operasjonalisering av moralsk robusthet i krevende operative situasjoner 

   Olsen, Olav Kjellevold; Hystad, Sigurd; Harris, Anette (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   Denne artikkelen prøver å forstå hva som skal til for at et menneske skal klare å handle moralsk i situasjoner preget av kompleksitet, risiko og alvorlige konsekvenser ved feilhandlinger. Artikkelen identifiserer ulike ...
  • Lederskap, makt og cyber 

   Jøsok, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2018-10)
   Militære operasjoner beskrives som stadig mer komplekse. I denne teksten drøftes cyberdomenet som drivkraft for denne utviklingen. Det argumenteres for at cyberdomenet har betydning for organisering av stridskreftene innen ...
  • Maktlaben: et situasjonsbasert perspektiv på lederutvikling 

   Firing, Kristian; Skarsvåg, Kåre Inge (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   Forfatterne presenterer en intim opplevelse fra lederutvikling ved Luftkrigsskolen. Bakteppet for undersøkelsen er at militært personell utfordres av sosialpsykologiske mekanismer og kan stå i fare for å miste seg selv i ...
  • Militær navigasjon – dagens teknologi for morgendagens krigføring 

   Espevik, Roar; Hareide, Odd Sveinung; Mjelde, Frode Voll (Others, 2017)
   Maritim navigasjon blander både vitenskap og kunst. En god navigatør tenker både strategisk, operasjonelt og taktisk. Navigatøren planlegger hver reise nøye, og har inngående kunnskap om sin egen plan. Underveis i seilasen ...
  • Moralens rolle i det operative området i lys av klokskap eller praktisk visdom 

   Brunstad, Paul Otto (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   Denne artikkelen forstår det operative områdets egenart som en liminalsone eller som et grenseområde preget av usikkerhet og kompleksitet. Det unike ved et hvert operativt grenseområde gjør det vanskelig å anvende klare ...
  • Moralisk stress - professionella möten med moraliskt laddade situation 

   Larsson, Gerry; Nilsson, Sofia; Waaler, Gudmund (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   I den här artikeln beskrivs den moraliska stressreaktionens karaktär och hur den påverkas av individuella och kontextuella förhållanden. Vi presenterar ett antal starkt moraliskt stressande situationer som professionell ...
  • Moral og danning for det uforutsette: intuitiv kunnskap i risikonettverkssamfunnet 

   Sæverot, Herner; Torgersen, Glenn-Egil (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   Bedrag er et virkemiddel i både krig og fred. Men, for bedre å lære og avsløre bedragets innhold og motiv, trengs spesifikke pedagogiske metoder. Vårt pedagogiske hovedargument i denne artikkelen er for å avsløre et bedrag, ...
  • Motivasjon til å handle moralsk 

   Manger, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   Denne artikkelen handler om moralsk motivasjon. Folkerettslige prinsipper, regler og lover beskriver hvordan man skal opptre i operative tjenester, men å opptre moralsk, både innenfor militære-, akuttmedisinske- og andre ...
  • Norske militærkodekser 

   Lunde, Nils Terje (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   I artikkelen analyseres norske militærkodekser, fra middelalderens hirdmannsed, via den militære troskapsed fra slutten av 1600-tallet til soldatformaningen som erstattet troskapseden fra slutten av 1800-tallet. Ansatser ...
  • Organisasjonsrettferdighet: usikkerhet og tillit i kritiske arbeidssituasjoner 

   Enoksen, Elisabeth (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   Det er økende erkjennelse internasjonalt om viktigheten av at ansatte på ulike arbeidsplasser opplever å bli behandlet rettferdig. I enkelte yrker vil dette være mer avgjørende enn i andre. Målet med artikkelen er å belyse ...
  • Promoting the moral sensitivity of police and military personnel 

   Katsarov, Johannes; Christen, Markus (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   To make good decisions, people must be able to identify the ethical features of a situation, i.e., to notice when and how the welfare of others and ethical values are at stake. In the work of military and law enforcement ...
  • Realfag og teknologi for marineoffiseren 

   Espevik, Roar; Andreassen, Dagfinn Olaf (Book, 2017)
   Hele utdanningssystemet i Forsvaret har i mange måneder brukt svært mye tid og krefter på Utdanningsreformen, snart får vi høre hva Forsvarssjefen mener. Det som virker sikkert, er at han kan ikke mene noe kostbart: de ...
  • Seksuell trakassering i operative miljøer 

   Matthiesen, Stig Berge; Olsen, Olav Kjellevold (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   Denne artikkelen peker på uønsket seksuell oppmerksomhet, og særlig seksuell trakassering, som en viktig utfordring for Forsvaret som operativ organisasjon. Dette begrunnes både ut fra relativt høye prevalenstall – og ut ...
  • Sjømakt og sjømilitær utdanning 

   Espevik, Roar; Strømmen, Tor Ivar (Book, 2017)
   Denne utgåva av Necesse inneheld ei rekkje artiklar med svært ulike tema. Bredda i disiplinar og tema er både eit medvite val og eit direkte resultat av kven Sjøkrigsskulen skal utdanne og utvikle, samt til kva. Marineoffiserar ...