Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGussiås, Reidun Anita
dc.date.accessioned2010-12-23T09:31:11Z
dc.date.available2010-12-23T09:31:11Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/99864
dc.description.abstractFormålet med oppgaven har vært å undersøke om militære sjefer opplever nye utfordringer i relasjon til bredden og dybden på dagens endrede kontekst. Problemstillingen har vært: ”Opplever militære sjefer nye lederskapsutfordringer som følge av endret kontekst?” Teori og forskning tilsier at det spekter av oppgaver og utfordringer som Forsvaret har i dag forutsetter et lederskap hvor lederstil kan tilpasses situasjonen. Militære sjefer har en kompleks hverdag både nasjonalt og i operasjoner internasjonalt. De utøver sitt lederskap i forskjellige kontekster, hvor oppgaver og ansvar kan være av svært ulik karakter. I en situasjon, der lederskapet varierer mellom virksomhetsstyring i dyp fred nasjonalt til lederskap i ulike internasjonale operasjoner, er det grunn til å anta at dette medfører nye typer utfordringer. Forsvaret har valgt oppdragsbasert ledelse som sin ledelsesfilosofi. Den skal, gjennom, desentralisert ledelse, sørge for situasjonsbevisste, fleksible og handlekraftige offiserer som er i stand til å håndtere ulike komplekse situasjoner. Utdanning og trening er en sentral og kontinuerlig del av utviklingen til militære ledere. På bakgrunn av det teoretiske fundament som Forsvaret legger til grunn, samt den utdanning og trening som gjennomføres, vil det være rimelig å anta at det vil være med å redusere militære sjefers lederskapsutfordringer. Så vidt jeg kjenner til er det ikke foretatt en tilsvarende undersøkelse som belyser kompleksiteten i lederskapsutfordringene totalt sett. Datagrunnlaget for oppgaven baseres på kvalitative intervjuer og dokumentundersøkelser. Jeg har gjennomført 9 intervju av norske militære sjefer som har hatt lederutfordringer både nasjonalt og internasjonalt. Resultatene fra analysen viser følgende hovedfunn: 1) Det er vesentlige forskjeller mellom utfordringene nasjonalt og internasjonalt. I nasjonal kontekst er utfordringene kommunikasjon, tillit, tilslutning og motivasjon. I internasjonal kontekst er utfordringene problemløsning, beslutningstaking, etikk og rolleskifte. 2) Militære sjefer mener det er små forskjeller mellom det grunnleggende lederskapet i nasjonal og internasjonal kontekst, men evne til situasjonstilpasset ledelse understrekes for begge kontekstene. 3) Forsvaret har en klar lederskapspolicy som er formalisert og funnet dekkende for begge kontekster. 4) Militære sjefer har en klar lederskapspolicy, og den samsvarer i stor grad med Forsvarets policy. 5) De fleste mener at tradisjonell militær utdanning er godt egnet for nasjonal kontekst, mens det er store mangler i både utdanning og trening for den internasjonale konteksten. Konklusjonen på problemstilingen er at militære sjefer opplever nye lederskapsutfordringer som følge av endret kontekst.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectMilitært lederskapen_US
dc.subjectLedelseen_US
dc.titleMilitært lederskap: Nye utfordringer for den militære sjef?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber78 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel