Show simple item record

dc.contributor.authorAnthonisen, Trym
dc.contributor.authorElieson, Mathias Horn
dc.date.accessioned2024-05-08T11:50:51Z
dc.date.available2024-05-08T11:50:51Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3129731
dc.description.abstractForsvaret har det siste tiåret gjennomgått betydelige organisatoriske endringer, hvorav implementeringen av OMT og URE er de to største. Dette har vært av betydning for alt av forsvarspersonell. Implementeringen av OMT har blant annet medført opprettelsen av to individuelle karrieresøyler, OF og OR. Samt opprettelsen av et commandteam, som nå er ansvarlig for ledelse på tropp- til og med bataljonsnivå. URE har kortet ned på tiden det tar fra en person får opp øynene for videre utdanning i Forsvaret til han er ferdig utdannet, ved å tillate rekruttering fra videregåendeskole til de respektive offisersutdanningene i Forsvaret. Som med mye annet i Forsvaret, har disse organisatoriske endringene vært gjenstand for het diskusjon og forskning. Denne oppgaven søker å bygge videre på denne diskusjonen, mer konkret i hvilken grad utdanningen av offiserer ved Krigsskolen gjenspeiler commandteam instruksens ansvar og oppgavefordeling. Denne oppgavens problemstilling er «Hvordan samsvarer commandteam instruksens ansvars og oppgavefordeling med troppssjefens fagkompetanse etter OMT og URE?». Det teoretiske rammeverket tar for seg organisasjonsteori, kunnskapsledelse og en begrepsavklaringene av ledelsesmekanismene styring og ledelse. Ved å sette dette opp mot tidligere karriere- og tjenesteplaner, commandteam instruksen samt tidligere studier, indikerer dette at dagens troppssjef har manglende faglig forståelse. Grunnet manglende faglig forståelse vil commandteamet gå over i en uformell normativ struktur, som avviker fra den normative strukturen. Herunder en hierarkisk organisatorisk variant i favør troppssersjant. Dette resulterer i et tydelig skille mellom ansvar- og oppgavefordelingen mellom OR og OF, dog er ikke denne fordelingen i tråd med commandteam instruksen. Resultatene i oppgaven viser til at troppssersjanten er troppens uformelle utøvende leder, og har makt til å ta beslutninger. Troppssjefen sitter igjen med styringsrettede oppgaver som ikke krever inngående faglig kompetanse for å løse. Dette fører til liten grad av sparring og forhandlinger innad i commandteamet, og med det mindre grad av synergi. Troppssjefens rolle i commandteamet på dagens ordning strider altså imot instruksens gitte ansvar- og oppgavefordeling, grunnet manglende faglig forståelse. Studien vil derfor hevde at en revidering av dagens commandteam instruks kan være seg nødvendig, samt en bredere forståelse for hvor hvordan dagens offiser skal tilegne seg nødvendig faglig kompetanse for å imøtekomme dagens krav.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherForsvarets høgskole, Krigsskolenen_US
dc.subjectTroppssjeferen_US
dc.subjectFagkompetanseen_US
dc.subjectUtdanningsreformen_US
dc.titleRingvirkninger av OMT og URE. Samsvarer command-team instruksens ansvars- og oppgavefordeling med offiserens fagkompetanse etter OMT og URE?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.rights.holderForfatterneen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record