Show simple item record

dc.contributor.authorLønøy, Hans Magnus
dc.date.accessioned2023-09-18T07:47:16Z
dc.date.available2023-09-18T07:47:16Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3089982
dc.description.abstractVed innføring av Forsvarets styringskonsept i 1993 ble det introdusert fire styringsprinsipper som skulle være styrende for Forsvarets virksomhet. Ansvar og myndighet skal klargjøres, delegeres så langt det er hensiktsmessig, følges ad og gjøres gjeldende. Etter innføring av styringskonseptet har Forsvaret gjennomgått betydelige organisasjonsendringer, og i særlig grad har Forsvarets støttestruktur blitt splittet opp i mer spesialiserte enheter. Disse endringene har i stor grad vært drevet om ønsket om en bedre og mer kostnadseffektiv styring av Forsvaret. Imidlertid har endringene også medført et økt behov for samhandling på tvers av organisasjons- og etatsskiller, noe som har ført til mer uklare ansvar- og myndighetsforhold. Styringsprinsippene ligger imidlertid fast og skal etterleves. Utgangspunktet for denne oppgaven er en antagelse om at valgt organisasjonsform påvirker mulighetene for etterlevelse av styringsprinsippene. Dette har ledet frem til problemstillingen: Hvordan etterleves Forsvarets styringsprinsipper ved gjennomføring av hovedoverhaling fregatt? Hovedoverhaling fregatt er valgt som referanseramme ettersom dette er en aktivitet hvor styringen har blitt utsatt for særlig kritikk. Her undersøkes samhandlingen mellom de mest relevante aktørene ved hovedoverhalingen. Marinen, Forsvarets verksteder Bergen samt Forsvarsmateriell maritime kapasiteter. For å besvare oppgavens problemstilling anvender studien kvalitativ metode med en kombinasjon av intervjuer og dokumentstudier. Studien undersøker suksessivt i hvilken grad hvert enkelt styringsprinsipp etterleves, og avsluttes med en vurdering av hvilken påvirkning etterlevelsen har på hovedoverhalingens kostnadseffektivitet. Studiens funn viser at aktiviteten hovedoverhaling fregatt preges av manglende helhetlig ansvar for prosessen, samt uklare myndighetsforhold mellom aktørene. Dette medfører videre at det er svært krevende å ansvarliggjøre noen for manglende resultatoppnåelse. Til tross for prinsipielle uklarheter evner aktørene likevel å samarbeide på en tilfredsstillende måte. Dette hovedsakelig grunnet felles normer og kultur, samt en enighet om overordnede mål. Studien konkluderer med at Forsvarets styringsprinsipper i all hovedsak ikke etterleves ved gjennomføring av hovedoverhaling fregatt. Hovedårsaken til manglende etterlevelse av styringsprinsippene kommer av etablerte organisasjonsskiller, samt manglende klargjøring av ansvar- og myndighetsforhold. Disse forholdene har videre en negativ påvirkning på muligheten til å gjennomføre hovedoverhalingen på en kostnadseffektiv måte.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleAnsvar og myndighet skal følges ad: Hvordan etterleves Forsvarets styringsprinsipper ved gjennomføring av hovedoverhaling fregatt?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderHans Magnus Lønøyen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record