Show simple item record

dc.contributor.authorBjerke, Hanna Marie
dc.date.accessioned2020-12-09T13:14:33Z
dc.date.available2020-12-09T13:14:33Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2716042
dc.description.abstractDenne studien analyserer hvilke implikasjoner innføringen av F-35 vil ha for nasjonal kommando og kontroll(K2). Dette gjøres ved å diskutere hvilke avhengigheter som oppstår ved gjennomføring av luftoperasjoner med F-35, og videre hvilke koordineringsbehov dette gir. Dette gir så grunnlaget for å drøfte hvilke implikasjoner F-35 kan ha for prosedyrer, personell og systemer innen K2-strukturen. Studien er en kvalitativ case-studie, og benytter teorier om organisasjonsstruktur, herunder teori om avhengigheter, koordinering og betingelsesteori som omhandler hvordan omgivelser påvirkeren organisasjon. Resultatene tyder på at luftoperasjoner med F-35 vil skape avhengigheter både horisontalt på tvers av domener, og vertikalt i kommandostrukturen. Avhengighetene mellom de ulike aktørene vil variere med valgt operasjonsmetode, og autonome operasjoner innebærer mindre intense avhengigheter enn operasjoner i nettverk. Siden avhengigheter er knyttet opp mot behovet for koordinering gir dette et behov for å integrere både formelle og uformelle koordineringsmekanismer i organisasjonen. Studien drøfter også sammenhengen mellom delegering av beslutningsmyndighet og behovet for horisontal koordinering. Behovet for horisontal koordinering synes å gå ned når beslutningsmyndighet sentraliseres. Samtidig tyder resultatene på at operasjoner utført i et sentralisert nettverk kan gi mindre fleksibilitet, og fare for redusert situasjonsbevissthet blant aktørene, sammenlignet med nettverk der beslutningsmyndighet er desentralisert. Effektiv utøvelse av K2 i et femte generasjons luftforsvar kreverkjennskap til hvilke avhengigheter som knytter aktører sammen, og hvordan dette håndteres på en effektiv måte. Dette inkluderer å utarbeide rammeverk for delegering av beslutningsmyndighet som balanserer K2-strukturens behov for kontroll på den ene siden medanerkjennelse og tillitt til F-35 og pilotens kompetanse på den andre siden. Studien viser også at prosedyrer og kompetanse må værerettet mot fellesoperasjoner, og de synergier som kan oppnås ved effektivt å koordinere aktører fra ulike forsvarsgrener. Dette gjelder også for systemene som skal sørge for kontinuerlig og sømløs informasjonsflyt, både horisontalt og vertikalt i organisasjonen. Kun når dette er oppnådd kan Luftforsvaret sikre en optimal og effektiv bruk av F-35.en_US
dc.description.abstractThis study asks how the integration of the F-35 in the Royal Norwegian Air Force may affect national command and control (C2). The questionis answered by discussing whichtype of interdependencies occur in operations with the F-35, and further discusses how these can be handled through coordination. This gives the foundation to discuss implications for procedures, personnel and systems within the C2-structure. This study is qualitative,and uses theory regarding interdependencies, coordination and the contingency –perspective. The results indicate the presence of interdependencies both horizontal and vertical in the command-structure, when operating the F-35. The interdependence between different actors varies with chosen method of operation, and autonomous operations seems to give less intense interdependence than operations performed in a network. Based on the connection between interdependencies and the need for coordination, this study finds it necessary to includeboth formal and informal methods of coordination in the organization. The study also indicatesa connection between delegation of authority and the reduction of horizontal interdependence, as horizontal interdependencereduces when decision-authority is centralized. Meanwhile, the results indicatethat operations performed in a centralized network reduces flexibility, and increases risk of reduced situational awareness compared to a decentralized network. Effective execution of C2 in a 5thgeneration Air Force demands adequate knowledge of interdependencies, including how to handle them efficiently. This includes establishinga framework for delegation of authority that considers both the need for control in the C2-structureand the recognition and trust to the F-35 and its pilot. This study shows that the development of procedures and competencemustbe directed towards joint operations, and how to exploit the synergiesachieved by operating the F-35. This is also true for the supporting informationsystems that should maintain the continuous flow of information, both horizontally and vertically in the organization. Only when this is fully achieved,the Royal Norwegian Air Force can secure an optimal and effective use of the F-35.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherForsvarets høgskoleen_US
dc.titleKommando og kontroll i et femte generasjons luftforsvar. Hvordan avhengigheter i luftoperasjoner med F-35 påvirker Luftforsvarets behov for koordinering og ledelse.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderHanna Marie Bjerkeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record