Show simple item record

dc.contributor.authorHaugen, Torgeir
dc.date.accessioned2020-10-19T09:29:38Z
dc.date.available2020-10-19T09:29:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683583
dc.description.abstractUtgangspunktet for dette masterstudiet er «Tiltak 11» i Rapport fra 22. juli-kommisjonen (NOU 2012: 14, 2012). Tiltak 11 er et deltiltak for politiet som sier: «Tydelige krav til responstid, responskvalitet og samsvar mellom oppgaver og bemanning må etableres». Politiet har gjort et betydelig arbeid for å oppfylle tiltaket. Innenfor responskvalitet er det likevel et stykke igjen før politiet kan gi en beskrivelse av eget kvalitetsarbeid, hva som ligger i begrepet kvalitet og hva som gir kvalitet i politiets operative innsats. Hensikten med dette studiet er å undersøke hva som gir kvalitet i politiets operative innsats. Herunder se nærmere på begrepet kvalitet, hva operativ innsats er og hvem som utøver denne innsatsen. Studiet ser nærmere på ulike elementer, karakteristikker, dimensjoner og indikatorer som danner grunnlaget for faktorer for kvalitet. Studiet undersøker disse faktorene ved en nedbrytning til ulike variabler utformet som 72 spørsmål og påstander. Respondentene ble bedt om å vurdere viktigheten av disse i ulike kontekster. Spørreskjemaet er egenutviklet i forbindelse med studiet. Det ble sendt ut til 223 polititjenestepersoner i innsatspersonell kategori 3 (IP3) i 5 forskjellige politidistrikter. Det ble mottatt 117 komplette svar. Studiet argumenterer for at kvalitet er oppfyllelse av krav, forventninger, behov, samt metoder for å oppnå dette. Innenfor studiets avgrensning argumenteres det videre for at politiets operative innsats foregår innenfor oppgaver hvor makt eller tvang kan komme til anvendelse og hvor politiet, gjennom sin utdannelse og organisering, har spesielle forutsetninger for å løse. I politiet er det de som har direkte kontakt med publikum, herunder gjerningspersoner, som utøver den operative innsatsen. Analyser av spørreundersøkelsen bekrefter at faktorene responstid, pålitelighet, tilgjengelighet, kompetanse, og høflig- og rettferdig opptreden gir kvalitet i politiets operative innsats.en_US
dc.description.abstractThe basis of this master thesis is ‘Measure 11’ in NOU 2012: 14. Measure 11 is one of the measures for the police stating: ‘There must be distinct requirements in regards to response time, response quality and a correlation between tasks and staffing must be established.’ The police have done significant work to fulfil the measure. Though regarding response quality, the police still have some work ahead before they can give a description of its own quality work, what the term ‘quality’ implies and what results in quality in the operative efforts of the police. The purpose of this study is to examine what results in quality in the operative efforts of the police. In this regard it will examine the term ‘quality,’ the definition of ‘operative effort‘ and who performs said effort. The paper will explore various elements, characteristics, dimensions and indicators that form the basis of the factors of quality. The paper will investigate these factors by breaking it down into different variables formulated as 72 questions and assertions. The respondents were asked to assess the significance of these in different contexts. The questionnaire was developed specifically for this study. It was given to 223 police officers within the intervention category 3 (IP3) in 5 different police districts. 117 completed the questionnaire. This master thesis argues that ‘quality’ is the fulfilment of demands, expectations and needs, as well as the methods to achieve these criteria. It also argues, within the scope of the study, that operative effort of the police takes place within tasks where force or coercion could be applied, and that this is something the police is uniquely equipped to solve, due to its training and organisation. Within the police, it is those who have direct contact with the public, i.e. the perpetrators, who performs the operative effort. Analysis of the questionnaire confirms that the factors of responsiveness, reliability, attentiveness, competence as well as manners and fairness results in quality in the operative efforts of the police.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherForsvarets høgskoleen_US
dc.titleHva gir kvalitet i politiets operative innsats? En kvantitativ studie av faktorer for kvalitet i politiets operative innsats.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderTorgeir Haugenen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record