Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVedum, Olav
dc.date.accessioned2020-10-19T09:19:32Z
dc.date.available2020-10-19T09:19:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683576
dc.description.abstractMed bakgrunn i de politiske føringer om en revitalisering av totalforsvarskonseptet er det besluttet at Forsvaret skal benytte sivile aktører for understøttelse av Forsvarets operative evne. En beslutning om et økt sivil-militært samarbeid medfører at sivile aktører skal stå for leveranser av varer og tjenester til forsvarssektoren i fred, krise og krig. Når sivile leverandører nasjonalt og internasjonalt skal understøtte Forsvaret er det behov for inngåelse av strategiske avtaler, rammeavtaler, delavtaler og enkeltavtaler hvor deling av sikkerhetsgraderte verdier er nødvendig. Dagens ordning ved sikkerhetsgraderte anskaffelser krever sikkerhetsavtale etter lovverket. Denne studien ser nærmere på om en sikkerhetsavtale mellom oppdragsgiver og leverandør bidrar til at Forsvarets verdier blir godt nok ivaretatt og hvilke tiltak som kan bidra til økt sikkerhet. Dette er bakgrunnen for problemstillingen i studien. Sikkerhetsavtaler en formalitet? - Formalia i orden, men sikkerheten i uorden? Når Forsvarets verdier skal forvaltes av sivile aktører er det en forventning om at verdiene ivaretas tilsvarende som om at Forsvaret selv skulle forvalte verdiene. I studien blir det sett på forhold som kan påvirke verdiene til Forsvaret når avhengighetsforholdet til sivile aktører øker. Ved å belyse begrepene verdier, trusler og sårbarheter drøftes disse i forhold til intervjuer, lovverk og dokumenter med relevans for studien. Intervjuobjektene i studien har en sammenfallende oppfatning om at industrisikkerhet må settes på dagsorden. En sterkere faglig styring må etableres, med renere kommandolinjer og gitte fullmakter. Med knappe ressurser tildelt industrisikkerhets-miljøet i forsvarssektoren bør et tettere samarbeid etableres på tvers av sektorene, for helhetlig forvaltning av sikkerhetsavtaler i det sivil-militære samarbeidet.en_US
dc.description.abstractBased on the political guidelines for a revitalization of the total defence perspective, it has been decided by the Armed Forces to use civilian actors to Support the operational capability of the Armed Forces. A decision to impose civil-military cooperation on civilian actors will be responsible for delivering goods and services to the defence sectors in peace, crisis and war. When civilian suppliers nationally and internationally understand that they are defended, they are necessary for logging in strategic agreements, framework agreements, sub-agreements and individual agreements where sharing of security-graded values is necessary. Today's scheme for security-graded procurement requires a security agreement under the legislation. This study will have to have a secure security agreement between the principal and the supplier that offers the Armed Forces’ values will be responsible enough and measures that can help with preventive security. This is the background for the problem in the study. Is Security agreements a formality? - Formality in order, but security in disarray? When the Armed Forces' assets are to be managed by civil actors, it is expected that the assets will be safeguarded in the same way as if the Armed Forces were to manage the assets themselves. I study the factors that may affect the values of the Armed Forces as the dependency ratio of civil actors’ increases. By elucidating the concepts of values, threats and vulnerabilities, these are discussed in relation to interviews, legislation and documents relevant to the study. The interview subjects in the study have a concurrent view that industrial safety must be put on the agenda. Strong professional governance must be established, with cleaner command lines and given authorizations. With scarce resources to include industrial security environments in the defence sector, exchanges and closer collaborators establish across the sector, for comprehensive management of security agreements in civil-military cooperation.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherForsvarets høgskoleen_US
dc.title«Sikkerhetstjenesten mot 2030 – i et industrisikkerhetsperspektiv» Formalia i orden, men sikkerheten i uorden?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderOlav Vedumen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel