Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLossius, Hans M. de F.
dc.date.accessioned2020-09-16T08:21:31Z
dc.date.available2020-09-16T08:21:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2677986
dc.description.abstractGod tilgjengelighet på reservedeler er en grunnleggende forutsetning for at Fridtjof Nansen-klassen fregattene skal kunne være teknisk og operativt tilgjengelige, og slik evne å trygge Norges suverenitet til havs. Etter å ha jobbet flere år med Marinens organiske logistikk, blant annet med distribuering av reservedeler til fregattene, har motivasjonen økt for å få finne ut mer om hvordan forsyningskjeden for reservedeler til fartøyene er bygget opp. I tillegg har en hensikt med oppgaven vært å se på hvorvidt det er mulig å gjennomføre endringer i forsyningskjeden for å øke den operative tilgjengeligheten til fregattene. For å finne ut av forsyningskjedenes oppbygging og virkning er følgende problemstilling definert: Hvilke faktorer påvirker reservedelslogistikkløsningen til Fridtjof Nansen-klassen fregattene? Er det indikasjoner på at forsyningskjeden ikke er optimal? Fremgangsmåten som ble benyttet for å samle informasjon var en gjennomgang av rapporter fra NATO-operasjoner som fregattene har deltatt i de siste fire årene, samt gjennomgang av styrende logistikkdirektiver og doktriner. Denne informasjonen ble stilt opp mot svarene fra individuelle semistrukturerte intervjuer med sentrale personer i anskaffelsesprosessene i logistikkjeden, og knyttet opp mot teoriens beskrivelse av hensiktsmessig fremgangsmåte. Teoriene som ble benyttet for å definere hensiktsmessig fremgangsmåte er hentet fra logistikkdomenet og forsyningskjedelogistikk. I tillegg har det i drøftingen blitt sett på dannelsen av subkulturer i en organisasjon samt hvordan disse kan påvirke de nevnte logistikkprosessene. Resultatet av dette forskningsarbeidet viser til at logistikksystemet er komplekst og har noen grunnleggende forutsetninger som må på plass for å kunne nå sitt fulle potensiale. Disse forutsetningene er ikke nødvendigvis til stede slik situasjonen er i dag. Noen av de viktigste momentene dette forskningsarbeidet fremhever er for det første at det mangler én helhetlig styring av logistikkprosessene. Deretter fremkommer det at det foreligger store mangler i innføring av masterdata i ERP systemene, noe som medfører kraftige forsinkelser i forsyningskjeden gjennom fregattenes levetid. Det siste store momenter er at det, på grunn av forsinkelsene over tid, har dannet seg sterke subkulturer som, med motivasjonen om å forbedre prosessene, i økende grad motarbeider logistikksystemet slik det er organisert i dag. Diskusjonen i oppgaven dreier seg om alle de forskjellige identifiserte faktorene som påvirker forsyningskjeden negativt. Videre tar den for seg konsekvensene som vil følge av en manglende utbedring av disse momentene, samt hvilke fordeler en kan oppnå i form av operativ tilgjengelighet på fregattene, dersom en utbedrer de identifiserte grunnleggende manglene.en_US
dc.description.abstractGood availability of spare parts is a basic prerequisite for the Fridtjof Nansen-class frigates to be technically and operationally available – and therefore secure Norway's sovereignty at sea. I have worked for several years within the navy's internal logistics departments, including the distribution of spare parts to the frigates. During this time, I have developed a strong desire to better understand how the full supply chain for spare parts is structured. Further, it is my intention to look at whether it is possible to make changes to the supply chain, in order to increase the operational availability of the frigates. To determine the structure and effectiveness of the supply chain, the following questions are posed: What factors affect the spare parts logistics solution for the Fridtjof Nansen-class frigates? Are there indications that the supply chain is not optimal? The methodology applied, was to gather information through reviewing reports from NATO operations that the frigates have participated in over the past four years, as well as reviewing governing logistics directives and doctrines. This information was then compared to the responses gained from interviews with key persons in the procurement processes, the logistics chain, and those linked to the theoretical descriptions of appropriate procedures. The theories used to define appropriate methods are taken from the logistics and the supply chain logistics domain. In addition, the discussion has looked at the formation of subcultures in an organization and how these can affect the aforementioned logistics processes. The results of this research work suggest that the logistics system is complex and requires the implementation of some basic elements in order to reach its full potential. Not all of these elements are in place today. The most important findings of this research work are: There is a lack of coordinated leadership in the logistics process. Secondly there are major deficiencies in the uploading of master data into the ERP systems. This leads to significant delays in the supply chain throughout the life of the frigates. Thirdly, due to these delays, over time, strong subcultures have formed. These subcultures are increasingly compromising the logistics system and undermining the effort to improve processes. The discussion in the assignment addresses the different factors that affect the supply chain negatively. Furthermore, it identifies the consequences that will result from a failure to rectify these elements. It also highlights the potential benefits that can be obtained, in terms of operational availability of the frigates, if the identified deficiencies are rectified.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherForsvarets høgskoleen_US
dc.titleHvilke faktorer påvirker reservedelslogistikkløsningen til Fridtjof Nansen-klassen fregattene? Er det indikasjoner på at forsyningskjeden ikke er optimal?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderHans M. de F. Lossiusen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel