Show simple item record

dc.contributor.authorBrobakken, Ole Christian
dc.date.accessioned2020-09-02T08:02:11Z
dc.date.available2020-09-02T08:02:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2675939
dc.description.abstractBakgrunnen for denne oppgaven er sjef Cyberforsvarets lederprogram, et initiativ for å bidra til lederutvikling blant Cyberforsvarets ledere. Hensikten med denne studien er å undersøke og dokumentere utbytte innen to områder blant et utvalg deltagere i Cyberforsvarets lederprogram. Problemstillingen er; hvordan har Cyberforsvarets lederprogram påvirket læring og atferd hos sivile og militære mellomledere i CYFOR? For å belyse, undersøke og konkludere rundt denne problemstillingen vardet nødvendig å vise sammenhengen lederprogrammet gjennomføres innenfor. Jeg presenterer derfor lederutviklingstrender i Forsvaret over tid. Trenden viser at lederutviklingsområdet har hatt redusert fokus de senere år, men er gitt fornyet fokus av Forsvarssjefen den siste tiden. Cyberforsvarets organisasjon, oppgaver og lederprogrammets oppbygning, fokus og innhold legges frem for å vise CYFORs initiativ i en større kontekst. Jeg belyser temaet og problemstillingen med teori knyttet til sosiokulturell læring, og lederatferd gjennom ulike lederstiler og situasjonsbestemt ledelse. Jeg vil også trekke frem en nyere metastudie for å belyse temaet med aktuell forskning. Denne studien viser at lederutviklingstiltak gir positiv effekt på begge områdene, læring og lederatferd. Innrammet av kontekstuell beskrivelse og tilhørende teori, forfølges problemstillingen gjennom to forskningsspørsmål; 1.Har programmet bidratt til læring (nye kunnskaper, ferdigheter, holdninger) hos deltagerne? 2.Har programmet påvirket ledernes atferd? Tok deltakerne i bruk nye atferdsformer i den faktiske settingen på jobben? Jeg har gjennomført en kvalitativ studie med en eksplorerende tilnærming med intervju av tre sivile og tre militære mellomledere somhovedkilde for å svare ut forskningsspørsmålene. Resultatene jeg kom frem til viste følgende trekk; Lederprogrammet har bidratt til læring gjennom økt kunnskap som gjør deltagerne bedre rustet til å håndtere personale og situasjoner i lederrollen, særlig nevnes dette blant de sivile deltagerne. De militære lederne hadde størst læringsutbytte med tanke på utøvelse av lederrollen i forbindelse med organisasjonsomstilling. Samtidig har programmet særlig bidratt til organisasjonsforståelse, gjort det enklere å forstå egen avdelings rolle i CYFORs samvirkesystem, og styrket potensialet for å bedre samhandle ut fra dette. Lederprogrammet har i noen grad bidratt til atferdsendring hos deltagerne. Samtlige ledere påpeker en allerede etablert lederstiletter flere års praksis, og programmet har således ikke skapt markante endringer. Imidlertid har kunnskapshevingen medført økt trygghet i utøvelse av lederrollen overfor egne ansatte, og bedret evnen til å justere egen lederatferd, særlig blant de sivile deltagerne. De militære deltagerne har i liten eller ingen grad endret lederatferd overfor eget personale etter programdeltagelsen. Programmet har imidlertid påvirket deres utadrettede aktivitet gjennom å gjøre denne mer aktiv, målbevisst og trygg, og styrket evnen til å håndtereorganisasjonsomstillinger. Dette knyttes til læring innenfor de samme temaer i programmet. Samlet for begge grupper er at den utadrettede lederatferden i samhandling med andre CYFOR-avdelinger her blitt bedre. Samlet sett viser denne studien at lederprogrammet har gitt moderate effekter innen begge områdene læring og lederatferd, dog med noe ulikt innhold og utstrekning blant de sivile og militære lederne. Sjef Cyberforsvarets lederprogram kan således ha bidratt positivt gjennom å igjen sette leder utvikling på agendaen i praksis. The background for this study is the Chief of the Norwegian Cyber Defence (CNORCD) leadershipprogram, an initiative carried out to contribute to leader development amongst the leaders of the Norwegian Cyber Defence. The intention by this study is to investigate and document the dividends within two dedicated areas among a selection of participants attending the CNORCD leadership program. The thesisis defined as; how has the Cyber Defence leadership program influenced learning and leadership behaviour among the civilian and military middle managers in the NORCD? In order to illuminate, investigate and conclude regarding this thesis, it has been necessary to project the context this program is conducted within. I will therefore present leadership development trends in the Norwegian Armed Forces (NAF) over the past decades. This trend indicates that leadership development has received declining attention through the last decade, but has lately been given renewed focus by the Chief of Defence(CHOD). The NORCD organization, tasks, the leadership program structure, focus and content is presented to frame the initiative within the Cyber Defence context. I illuminate the theme and the thesis with theory related to socio cultural learning and leadership behaviour regarding leadership styles and situational based leadership. I also present a recent meta study to frame the current theme with relatively new research. This meta study concludes that leadership programs provide positive effects on both areas learning and leadership behaviour. Framed by the contextual description and theory, the thesis is explored through two research questions. 1.Has the leadership program contributed to learning (new knowledge, skills, attitudes) among the participants? 2.Has the program influenced the participants’leadership behaviour? Did the participants engage new behavioural patterns in their actual working situations? I have carried out a qualitative study with an exploring approach through interviewing three civilian and three military middle managers as the main source to answer the research questions. This study shows the following results; The leadership program has contributed to learning through enhanced knowledge that enables the participant to better cope with own staff and work situations. This wasespecially emphasized by the civilian leaders. The military participants experienced the highest learning output regarding leading role execution related to organizational development. In addition, the leadership program has provided enhanced organizational understanding, clarified the leaders’ understanding of own units’role within the NORCD interaction system, and thereby enhanced the potential of more effective follow on interactions. The leadership program has to some extent contributed to leadership behaviour change among the participants. However, the leaders emphasize that their leadership behaviour is developed though years of experience, and that the program has not provided distinct changes in relation to this. The knowledge development has however resulted in a more confident leadership execution towards own staff and improved the ability to adjust own leadership behaviour, especially among the civilian leaders. The military leaders have to a marginalor non-extent changed own leadership behaviour towards own staff after the program participation. The program has however, influenced their external activities through making it more active and focused, and strengthened their handling of organizational development. This relates to knowledge development within these two matters through the program. Common to both groups is especially the enhanced external leader activity providing improved interaction between NORCD units. Summarized, this study shows that the leadership program has provided moderate effects within the two areas, learning and leadership behaviour. Though, with different results between the civilian and military groups, and to different extents. The Chief of the Norwegian Cyber Defence leadership program may in light of this, have provided a positive contribution through regaining practical leadership development on the agenda again.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherForsvarets høgskoleen_US
dc.titleCyberforsvarets lederprogram. Læring og atferdsendring hos mellomledere i CYFOR.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderOle Christian Brobakkenen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record