Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEinarsen, Tommy
dc.date.accessioned2020-09-02T06:41:42Z
dc.date.available2020-09-02T06:41:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2675914
dc.description.abstractForsvaret har inngått strategiske avtaler og partnerskap med to store næringslivsaktører for å komplettere Forsvarets organiske logistikk. Formålet med de strategiske partnerskapene er å øke Forsvarets beredskap og operative evne gjennom effektiv sivil logistikkunderstøttelse. Interessante aspekter med dette er å sikre effektivt samarbeid og samhandling når tre store logistikkorganisasjoner skal smeltes sammen og integreres i en forsyningskjede. De tette relasjonene mellom Forsvaret og de strategiske partnere er relativt nye. Det er derfor uklart om Forsvaret evner å utnytte det fulle potensialet som ligger i de strategiske partnerskapene. Studien har hatt som formål å kunne bidra i denne utviklingen og derav følgende problemstilling: Hva er forutsetningene for at strategiske avtaler bidrar til økt operativ evne? Studien har et fortolkningsbasert utgangspunkt og benyttet casestudie som design. Empiri er innsamlet gjennom en kvalitativ undersøkelse bestående av åtte individuelle intervju. Respondentene i studien representer strategisk-, operasjonelt- og taktisk nivå i Forsvaret, og inkluderer ikke de strategiske partnerne. Analysen av innsamlet empiri tilsier at de strategiske partnerne bidrar til å styrke Forsvarets operative evne, men at det foreligger et uutnyttet potensial. Analysen har identifisere fem gjensidig avhengige forutsetninger for å øke Forsvarets operative evne: •Utvikle et helhetlig logistikkonsept som beskriver hvordan logistikktjenesten med Forsvaret og strategisk partner skal virke •Utvikle og vedlikeholde Forsvarets evne til å lede og styre Forsvarets forsyningskjede, gjennom effektiv ressursutnyttelse og god samhandling med strategiske partnere •Helhetlig tilnærming til integrering av sivile i militære plan- og beslutningsprosesser •Videreutvikle informasjons- og kommunikasjonssystemer for å oppnå en mer effektiv informasjonsdeling på tvers av sivil-militær organisering •Informasjon om, og forankring av de strategiske avtalene i Forsvarets organisasjon. Implisitt i forutsetningen ligger det også et behov for bedre tydeliggjøring av roller, ansvar og myndighet. En bedre tydeliggjøring vil ha en betydning for utvikling av Forsvarets forsyningskjede og hvordan aktiviteter, prosesser og aktører kobles sammen. Norwegian armed forces has entered into strategic partnerships with two major business actors. The purpose of the strategic partnerships is to increase the Armed Forces’ preparedness and operational ability through efficient civilian logistics support. Interesting aspects to study is how to ensure efficient collaboration and interaction when three major logistics organizations are integrated into one supply chain. The close relations between the Armed Forces and the strategic partners are relatively new. It is unclear whether the Armed Forces is able to exploit the full potential of the partnership. The aim of this study is therefore to identify presumptions for such a development and the research question is: What are the prerequisites for strategic agreements to contribute to increased operational capability? The study has an interpretation-based view and uses case study as design. Empirical data were collected through a qualitative study. The respondents represent strategic, operational and tactical levels in the Armed Forces but do not include the strategic partners. The analysis of the empirical evidence indicates that strategic partners are strengthening the Armed Forces operational ability, but that there is an untapped potential. The analysis has identified five interdependent prerequisites to increase the Armed Forces operational capability: •Develop a comprehensive logistics concept describing interaction of logistics servicesboth with the Armed Forces and between the Armed Forces and the strategic partners •Develop and maintain the Armed Forces’ ability to manage and control the Armed Forces supply chain, through efficient resource utilization and good interaction with strategic partners •A holistic approach to the integration of civilians into military planning and decision-making processes •Develop information and communication systems to achieve more effective information sharing throughout the supply chains •Information and anchoring of the strategic agreements in the Armed Forces organization. Implicitly in these assumptions is a need for better clarification of roles, responsibilities and authority. A better clarification will have a significant impact on the development of the Armed Forces supply chain and how activities, processes and actors are linked together.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherForsvarets høgskoleen_US
dc.titleEffektiv logistikk gjennom strategisk partnerskap. Hva er forutsetningene for at strategiske avtaler bidrar til økt operativ evne?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderTommy Einarsenen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel