Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Geir Jøran
dc.date.accessioned2020-08-26T07:55:32Z
dc.date.available2020-08-26T07:55:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2674031
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg faktorer i politiet som påvirker beslutninger om å anmode om bistand fra Forsvaret. Med bakgrunn i rapporten fra 22. juli-kommisjonen er det tatt utgangspunkt i faktorene kultur, holdninger og ledelse. Oppgaven ser også på ytterligere faktorer som kan påvirke beslutningen om å be om bistand. Hovedfokuset i oppgaven er rettet mot sammenhengen mellom faktorene og den nye bistandsinstruksen. Det teoretiske rammeverket tar utgangangspunkt relevant teori innen fagområdet og i relevante nasjonale utredninger som har vært på fagfeltet. Oppgaven begrenser seg til å belyse faktorenes påvirkning på taktisk, operasjonelt og strategisk nivå i politiet. Dette er en erfaringsbasert masteroppgave. Den er gjennomført som en kvalitativ undersøkelse, basert på dokumentanalyser og intervjuer med ledere på alle nivåer i ulike politidistrikt. Målet med oppgaven har vært å kartlegge faktorer i politiet som påvirker beslutninger om å anmode om bistand fra Forsvaret. Samtidig undersøker oppgaven hvorvidt den nye bistandsinstruksen fungerer slik den er tiltenkt. Den nye bistandsinstruksen trådte i kraft 1. september 2017. Instruksen har forenklet prosessen og rutinene for politiets anmodning om bistand fra Forsvaret, i den hensikt å utnytte samfunnets samlede ressurser best mulig innenfor gitte rammer. Instruksen har fått redusert antall beslutningspunkter sammenlignet med den gamle. Instruksen har blant annet lagt til rette for kort saksbehandlingstid, og sørger for at det beholdes politisk kontroll over bistanden. Politiets anmodning om bistand fra Forsvaret påvirkes av flere faktorer, og oppgaven ser nærmere på disse. Oppgaven viser at ny bistandsinstruks har bidratt til å gi positive effekter gjennom blant annet økt samarbeid mellom politiet og Forsvaret, og at faktorene kultur, holdninger og ledelse har ulik påvirkning på anmodning om bistand. Videre viser oppgaven at ytterligere faktorer, som blant annet kompetanse og geografi, påvirker beslutning om bistand i betydelig grad. Oppgaven redegjør for hvordan flere ulike faktorene påvirker politiets anmodning om bistand fra Forsvaret.nb_NO
dc.description.abstractThis thesis addresses the factors in the police that affect decisions to request aid to civil authorities from the Armed Forces. Based on the report after the terror attacks in Oslo 22 July 2011, the predefined factors in the thesis are culture, attitudes and management. The thesis also looks at other factors that may be relevant. The main focus of the thesis is the correlation between the factors and the new regulation of military aid to civil authorities. The theoretical framework is based on relevant theory on the subject, and on relevant public reports. The thesis limits itself to highlighting the impact of the factors on tactical, operational and strategic levels within the police authorities. This is an experiential master thesis. It has been carried out as a qualitative survey, based on document analyzes and interviews with managers at all levels in different police districts. The aim of the thesis has been to map factors that influence decisions to request assistance to the police from military forces. At the same time, the thesis investigates whether the new regulation of military aid to civil authorities works as intended. The new regulation came into effect 1. September 2017. The regulation has simplified the process and routines for the police's request for assistance from the military, in order to utilize society's total resources best within given limits. The regulation has got a reduced number of decision points compared to the old one. The regulation have further facilitated reduced processing time, but still ensures that political control of the aid is retained. The police's request for assistance from the Armed Forces is influenced by various factors, and the thesis looks more closely at these. The thesis shows that the new regulation has contributed to positive effects through increased cooperation between the police and the Armed Forces. The predefined factors culture, attitudes and management have different effects on the request for assistance. Furthermore, the thesis shows that other factors, such as competence and geography, significantly influence the request for aid. The thesis explains how several different factors affect the police's request for assistance from the Armed Forces.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherForsvarets høgskolenb_NO
dc.titleFaktorer som påvirker politiets bruk av bistand fra Forsvaret. Har kultur, holdninger og ledelse betydning for anmodningen om bistand?nb_NO
dc.title.alternativenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.rights.holderGeir Jøran Olsennb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record