Show simple item record

dc.contributor.advisorBjerke, Halvard
dc.contributor.authorThoresen, Einar Rusten
dc.contributor.authorNetteland, Henrik
dc.date.accessioned2019-10-17T07:58:34Z
dc.date.available2019-10-17T07:58:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622695
dc.description.abstractMilitær lendevurdering handler om å vurdere terrengets innvirkning på en operasjon i den hensikt å støtte beslutningstakeren. Metoden for lendevurdering som blir benyttet i dag tar utgangspunkt i det som står beskrevet i Stabshåndbok for Hæren, og er en del av IPOEprosessens trinn 2: Beskrive operasjonsområdets innvirkning. Skarp-logikk med tydelige grenseverdier og grove kategoriseringer ligger til grunn for dagens metode for lendevurdering. Denne oppgaven ser på militær lendevurdering og fuzzy-logikk gjennom problemstillingen: Hvordan kan bruk av fuzzy-logikk i analyse av kunstige og naturlige hindre komplementere beslutningsstøtten fra MilGeo? Dagens metode med skarp-logikk blir brukt som et referansepunkt og sammenligningsgrunnlag for drøfting av styrker og svakheter rundt implementering av fuzzy-logikk. Fuzzy- og skarplogikk blir sett direkte opp mot hverandre for å utforske hvordan fuzzy-logikk kan bidra til en bedre analyse av kunstige og naturlige hindre, og dermed gi et bedre bilde av farbarheten i et område. Oppgaven er bygd opp som en kvalitativ undersøkelse der det er blitt gjennomført en litteraturstudie. Teori rundt de to temaene militær lendevurdering og fuzzy-logikk blir redegjort for i teoridelen av oppgaven. Dette blir tatt med videre til drøftingen og studert sammen for å se på eventuelle fordeler og ulemper fuzzy-logikk bringer med seg til lendevurderingen. Resultatene og konklusjonene fra drøftingen blir lagt fram underveis, og hovedkonklusjonene blir trukket frem på slutten av studien. I sin helhet konkluderer oppgaven med at fuzzy-logikk på mange områder kan bidra til en forbedring av dagens metode for lendevurdering, men at implementeringen av fuzzy-logikk i lendevurderingen vil kreve et betydelig arbeid. Det kommer også fram av oppgaven at dagens metode med skarp-logikk har noen fordeler ovenfor fuzzy-logikk, blant annet med sine oversiktlige sluttprodukter. Ved videre arbeid kan det være interessant å utarbeide en fullverdig modell basert på fuzzy-logikk ved hjelp av koding og ekspertkunnskap fra relevante fagfelt, samt å se på hvilke andre områder innenfor lendevurdering fuzzy-logikk kan benyttes.nb_NO
dc.description.abstractSummary Military terrain assessment is the process of helping the decision maker by assessing the impact of the terrain on an operation. Today’s method of terrain assessment in the Norwegian Army is based on the Norwegian Army Staff Handbook and is a part of the IPOE process step 2: Describe the impact of the area of operations. Crisp logic with clear boundaries and coarse categorizations is the foundation for this particular method underlies the method. This study takes a deeper look into the topics of military terrain assessment and fuzzy logic through the thesis: How can the use of fuzzy logic in analysis of obstacles compliment the decision support from MilGeo? Today’s method with crisp logic is used as a reference point and as a basis for comparison when the strengths and weaknesses of fuzzy implementation are to be discussed. Fuzzy and crisp logic are directly compared to explore how fuzzy logic can contribute to a better analysis of the obstacles and thus give a better understanding of the mobility in the terrain. This study is a qualitative research study, in which there has been conducted a study of literature. Military terrain assessment and fuzzy logic are described in the theory chapter of the study, and in the discussion the topics are merged in order to explore possible advantages and disadvantages of fuzzy logic in the terrain assessment. The results and conclusions from the discussion are described consecutively, and the main conclusions are put forward at the end of the study. In summary, the study concludes that fuzzy logic in many areas can contribute to an improvement of today’s method of terrain assessment, but it will require a considerable workload to implement this logic. Further on, the study shows that the crisp method of today has some advantages over fuzzy logic, including straightforward and easy-to-read products. In further works it would be interesting to create a complete model using fuzzy-logic, with the help of coding and experts in relevant fields, as well as looking for other uses of fuzzy-logic within the realm of terrain assessments.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherKrigsskolennb_NO
dc.subjectFuzzy-logikknb_NO
dc.subjectMilitær lendevurderingnb_NO
dc.titleFuzzy-logikk ved lendevurdering. Komplementering av dagens beslutningstøtte fra MilGeonb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record