Show simple item record

dc.contributor.authorEvensen, Merete
dc.date.accessioned2019-08-12T11:27:57Z
dc.date.available2019-08-12T11:27:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2607913
dc.description.abstractFrem til den kalde krigens slutt var Europa og verden vant til Sovjetunionen med en politisk situasjon som var preget av gjensidig mistillit mellom partene. Etter Berlinmurens fall og Sovjetunionens kollaps prøvde Europa å ta imot Russland på den måten de mente var best; ved hjelp av integrasjon. I starten av 2000 tallet samarbeidet NATO og Russland på flere fronter som for eksempel i Afghanistan i krigen mot terror og innen NATO organisasjon i det NATO russiske råd (NRC). Alliansen opererte da utenfor sitt historiske ansvarsområde NordAmerika, Atlanteren og Europa. Det hadde lenge pågått politiske prosesser for å inkludere Ukraina og Georgia i både NATO og EU. Flere av artiklene som er studert for å besvare problemstillingen har forfattere som hevder at dette var en av flere faktorer som tvang Russland til å reagere både i Georgia i 2008 og senere i Ukraina i 2014. Når Russland annekterte Krimhalvøya i 2014 og støttet opprørsgrupper i Øst-Ukraina med våpen satt Vesten igjen med en følelse av vantro og ubehag; Russland hadde vist sikkerhetspolitisk vilje til å bruke militærmakt utenfor egne grenser. NATO med deres medlemsland følte at de var nødt til å gjøre noe. Studien inneholder en analyse over hva NATO faktisk valgte å gjøre separert i politiske, militære og økonomiske reaksjoner. Resultatene er beskrevet i oppgaven hvor de viktigste funnene og de første reaksjonene og utviklingen av de er systematisert. Analysen viser at de sikkerhetspolitiske reaksjonene er størst og at de militære reaksjoner viser effektueringen av det politiske grunnlaget gjort på tidligere toppmøter. Dokumentanalysen viser at NATOs økonomiske reaksjoner på Ukraina krisen ikke har så stort omfang, men at flere alliansens medlemsland har ilagt en eller flere sanksjoner samlet som EU organisasjon og USA som selvstendig stat. Studiens resultatet viser at det er utfordrende å vurdere reaksjonenes effekt og tilstrekkelighet. Alliansens politiske beslutninger som har ført til militære reaksjoner som er gjennomført har nok vært både tilstrekkelige og effektive ettersom krisen i Ukraina ikke har utvidet seg i det euroatlantiske området.nb_NO
dc.description.abstractUntil the end of the Cold War, Europe and the world were accustomed to the Soviet Union with a political situation characterized by mutual distrust between the parties. After the fall of the Berlin Wall and the collapse of the Soviet Union, Europe tried to accept Russia in the way they thought was best through integration. In the early 2000s, NATO and Russia collaborated on several fronts such as in Afghanistan in the war on terror and within NATO organization in the NATO Russian Council (NRC). The Alliance then operated outside its historical responsibilities North America, the Atlantic, and Europe. There had long been political processes to include Ukraine and Georgia in both NATO and the EU. Several of the articles studied to answer the issue have authors claiming that this was one of several factors that forced Russia to react both in Georgia in 2008 and later in Ukraine in 2014. When Russia annexed the Crimean Peninsula in 2014 and supported the insurgent groups in Eastern Ukraine with weapons, the West was left with a sense of disbelief and discomfort; Russia had shown the will to use military force outside its borders. NATO with their member states felt they had to do something. The study contains an analysis of what NATO actually chose to do in political, military and economic reactions. The results are described in the thesis where the most important findings and the first reactions and developments of them are systematized. The analysis shows that the security policy responses are greatest and that military responses show the implementation of the political foundation made at previous summits. The documentary analysis shows that NATO's economic reactions to the Ukraine crisis are not so extensive, but that several Alliance member states have imposed one or more sanctions as an EU organization and the United States as an independent state. The study's results show that it is challenging to assess the effect and adequacy of the reactions. The Alliance's political decisions that have led to military reactions that have been carried out have probably been both sufficient and effective since the crisis in Ukraine has not expanded in the Euro-Atlantic area.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherForsvarets høgskolenb_NO
dc.titleNATOs reaksjoner på krisen i Ukraina. Noen sier det er gjort nok, andre mener mer.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber76 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record