Show simple item record

dc.contributor.authorLongva, Sigurd
dc.contributor.authorPettersen, Alf Kristian
dc.date.accessioned2019-06-24T08:53:17Z
dc.date.available2019-06-24T08:53:17Z
dc.date.issued2019-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601795
dc.description.abstractI Forsvaret investeres det årlig 8-9 milliarder kroner i ulike materiellanskaffelser. I sin langtidsplan skriver Forsvaret at investeringsområdet er et av områdene man ønsker å realisere gevinster. Dette fordrer en effektiv materiellanskaffelse. I diskusjonen rundt effektive materiellanskaffelser er et av temaene hvorvidt man skal anskaffe eksisterende materiell kontra det å utvikle nytt, der ulik litteratur peker på at det er større kostnadsusikkerhet knyttet til det å utvikle nytt materiell. Denne oppgaven dreier seg om å teste det vi opplever som en uskrevet sannhet om usikkerheten i kostnadsestimeringen av hyllevareprosjekt kontra utviklingsprosjekt. Hypotesen i oppgaven er følgende: «Det er høyere usikkerhet knyttet til kostnadsestimering av utviklingsprosjekt enn hyllevareprosjekt.» For å operasjonalisere hypotesen har vi valgt å definere tre underhypoteser som vi tester ved hjelp av ulike statistiske analyser. Underhypotesene er som følger: 1. Det er en sammenheng mellom størrelse på kostnadsavvik og prosjektklassene, utviklingsprosjekt og hyllevareprosjekt. 2. Gjennomsnittlig absolutt kostnadsavvik er høyere for utviklingsprosjekt enn for hyllevareprosjekt. 3. Utviklingsprosjekt har høyere varians i kostnadsavvik enn hyllevareprosjekt. For å regne ut kostnadsavvik har vi valgt å se på prosjektenes estimerte kostnad, som er etatens styringsmål, opp mot de faktiske utbetalingene. Etatenes styringsmål kalles P(50) og er beregnet slik at det er 50% sannsynlighet for at et prosjekt treffer estimatet eller underforbruker. Datagrunnlaget vi har benyttet oss av er tilsendt av FFI og består av data fra termineringsrapporter og Forsvarets Investeringsdatabase. Igjennom ulike filtreringer og metodiske valg ente vi opp med et utvalg på 105 prosjekter. Utvalget anses som representativt da vi mener det ligner populasjonen på alle relevante kjennetegn. Resultatet av analysene våre viser at det er en signifikant sammenheng mellom størrelse på kostnadsavvik og prosjektklassene – utviklingsprosjekt og hyllevareprosjekt. Underhypotese 1 bekreftes dermed. Videre viser testing av underhypotese 2 at gjennomsnittlig absolutt kostnadsavvik ikke er signifikant høyere for utviklingsprosjekt enn for hyllevareprosjekt. Videre analyser viser faktisk det motsatte, at gjennomsnittlig absolutt kostnadsavvik er signifikant høyere for hyllevareprosjekt enn for utviklingsprosjekt. På bakgrunn av dette kan vi dermed avkrefte underhypotese 2. Testing av underhypotese 3 viser at utviklingsprosjekt ikke har signifikant høyere varians i kostnadsavvikene enn hyllevareprosjekt. Av videre analyser så vi at vi var nærmere med å konkludere med det motsatte, altså at hyllevareprosjekt har høyere varians i kostnadsavviket. Vi avkrefter derfor underhypotese 3. Ved å kontrollere resultatene mot størrelsen på prosjektene så vi at større utviklingsprosjekt fikk signifikant lavere varians enn større hyllevareprosjekt. Dette støtter funnene i underhypotese 3. Oppsummert viser testene av underhypotesene at det ikke er høyere usikkerhet i kostnadsestimeringen av utviklingsprosjekt enn hyllevareprosjekt. Med bakgrunn i de analysene vi har gjort på utvalget kan vi dermed avkrefte hovedhypotesen vår. Dette resultatet kan generaliseres til alle hyllevare- og utviklingsprosjekt i Forsvaret hvor anskaffelsesprosessen er iverksatt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSjøkrigsskolennb_NO
dc.titleKostnadsusikkerhet i Forsvarets investeringsportefølje. En kvantitativ sammenligning av hyllevareprosjekt og utviklingsprosjektnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.rights.holderForfatternenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record