Show simple item record

dc.contributor.authorJankov, Elisabeth
dc.date.accessioned2019-02-11T15:02:18Z
dc.date.available2019-02-11T15:02:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584882
dc.description.abstractProblemstillingen for denne oppgaven er «Løs oppdraget, ta vare på dine kvinner og menn» Hvordan påvirker mellomledernes containerfunksjon Forsvarets evne til å ivareta sine kvinner og menn? Siden 1947 har mer enn 100.000 norske soldater tjenestegjort i internasjonale operasjoner på oppdrag for Norge. Som en konsekvens av de dyrekjøpte erfaringene fra Libanon, Somalia og Bosnia, har det blitt rettet fokus på ivaretakelse av soldater fra internasjonale operasjoner de senere årene. Forsvaret har gjennom Reglement for oppfølging av personell fra internasjonale operasjoner (Oppfølgingsreglementet) fulgt opp Regjeringens handlingsplan. Hensikten med disse dokumentene er å sørge for en helhetlig og likeverdig ivaretakelse av Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner og deres familier. Forsvarets ledelsesfilosofi baserer seg på oppdragsbasert ledelse, hvor desentralisert utførelse etter sjefens intensjon er kjernen. Dersom den oppdragsbaserte ledelsen virker etter hensikten, vil den praktiske utførelsen av ivaretakelse av soldater på det utøvende nivået i Forsvaret være i tråd med intensjonen bak Oppfølgingsreglementet. Med utgangspunkt i modeller for ledelse og kommunikasjon belyser denne oppgaven i hvilken grad og hvordan intensjonen fra forsvarssjefen i Oppfølgingsreglementet oppnås, oppfattes og styres etter i de nedre rekker i Forsvaret. Utgangspunktet for analysen er et sett med kvalitative dybdeintervjuer med tre bataljonssjefer og deres respektive sjefssersjanter. Ved å snakke med disse lederne, som alle har vært med på å sende ut soldater til internasjonale operasjoner, om hvordan de driver ivaretakelse av sine veteraner og deres familier, har det vært mulig å trekke noen generelle slutninger om hvordan forsvarssjefens intensjon når frem til bunnen av Forsvaret. Ved å applisere lederskaps- og kommunikasjonsteori til funnene i dybdeintervjuene, peker denne oppgaven på en del svakheter i hvordan den intensjonsbaserte ledelsesformen fungerer i Forsvaret. Likeledes avdekker oppgaven at det er betydelige svakheter i hvordan Hæren har operasjonalisert ivaretakelsen av veteraner fra internasjonale operasjoner og deres familier i etterkant av de betydelige endringene som nylig er gjennomført innenfor HR-området i Forsvaret.nb_NO
dc.description.abstractThe driving question for this thesis is: “Mission first – People always” – how does the container function of the intermediate level leaders affect the Norwegian Armed Forces ability to take care of their women and men. Since 1947 Norway has contributed to international military operations with more than 100.000 service members. Following the precarious lessons of the missions in the Lebanon, Somalia and Bosnia Hertzegovina, more attention has been diverted to efforts to take care of re-deploying soldiers from international operations. Through the Norwegian Armed Forces Joint Publication “Regulations on the management of personnel returning from international operations”, the Armed Forces have responded to the Government plan for Veterans. The purpose of these regulations are to ensure comprehensive and equal management of the Armed Forces veterans of international operations and their families. The leadership philosophy of the Chief of Defence (CHOD) is focused on mission command and mission type orders. It emphasises desentralized execution based on the commanders intent. If mission command serves the Armed Forces according to its purpose, the practical application of soldier management at the battallion level in the Army should be in accordance with the intent of the Joint Publication. Departing from models for leadership and interpersonal communication, this thesis examines to what extent and how the CHOD intent in the Joint Publication is understood, executed and accomplished at the lower echelons of the Armed Forces. This thesis is based on a series of qualitaitive interviews with army battallion commanders and their respective command Sergeants Major. By interviewing these army leaders, who have all deployed soldiers to operations overseas, on how they take care of their veterans from international operations and the veterans´families, it has been possible to draw general conclusions on how the CHOD´s intents reach the lowest echelons of the Armed Forces. By applying leadership- and communications theories to the main findings of the interviews, this thesis highlights deficiencies in how mission command is being applied in the Norwegian Armed Forces. Equally, the thesis reveals substantial gaps in how the Army has institutionalized the Joint Publication on veterans and their families, following the recent transformation within the human resources branch of the Armed Forces.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherForsvarets høgskolenb_NO
dc.subjectMilitære operasjonernb_NO
dc.subjectInternasjonale operasjonernb_NO
dc.subjectPersonalpolitikknb_NO
dc.subjectLedelsesfilosofinb_NO
dc.subjectOppdragsbasert ledelsenb_NO
dc.title«Løs oppdraget, ta vare på dine kvinner og menn». Hvordan påvirker mellomledernes containerfunksjon Forsvarets evne til å ta vare på sine kvinner og menn?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber60 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record