Show simple item record

dc.contributor.authorMattingsdal, Jostein
dc.date.accessioned2018-08-29T10:54:53Z
dc.date.available2018-08-29T10:54:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2559835
dc.description.abstractOppgaven er begrenset. For å kunne lese oppgaven må man autoriseres for begrenset og oppgaven må leses i høgskolens lokaler. Kontakt biblioteket for flere opplysninger.nb_NO
dc.description.abstractDenne studien undersøker hvilken strategisk effekt norske spesialstyrker (SOF) kan bidra med ved et væpnet angrep på Norge – med fokus på førstelinjeforsvaret. I et stridsmiljø preget av begrensede ressurser og usikkerhet, diskuterer studien hvordan SOF kan forhindre motstanderen i å oppnå sine mål, øke stridsevnen til egne styrker og kommunisere nasjonal handlingsvilje. Kjernen er at SOF har klartiden og egenskapene som kreves for å operere utenfor de konvensjonelle styrkene sitt mulighetsrom. Dette gjør SOF relevant i førstelinjeforsvaret. Den viktigste oppgaven til førstelinjeforsvaret er tydelig: Det skal ikke blir en kamp mot Norge, men om Norge. SOF er ikke kraftsamlingsretningen i førstelinjeforsvaret, men SOF vil kunne gjennomføre viktige støttende oppdrag for å sikre den nasjonale egeninnsatsen. Studien beskriver hvilke metoder SOF tilbyr beslutningstakerne. Og hvordan SOF kan gi påvirkning direkte i den fysiske dimensjonen, eller indirekte i den kognitive dimensjonen. Studien viser at SOF er en verdsatt ressurs som kan øke Forsvarets ambisjonsnivå. Ved et strategisk overfall vil utfordringene være ulike det SOF er vant med fra internasjonale operasjoner. Dette er utfordringer det er vanskelig å forklare med generelle teorier. Dilemmaet studien belyser er hvordan SOF-metoder skal prioriteres for å oppnå ønskede mål. Fordi SOF er en begrenset ressurs vil noen oppdrag bli nedprioritert, til fordel for de viktigste utfordringene. Utfordringen er å bruke SOF smart for å påvirke utfallet av konflikten – til Norges fordel. Ved å analysere svar fra respondenter og teori viser studien hvorfor strategisk effekt er kontekstavhengig, og hvordan SOF kan gi nytteverdi i førstelinjeforsvaret. Studien bruker primært kvalitativ metode med intervjuer, og teorien til Colin S Gray (1996, 1999, 2008, 2010, 2015, 2016, 2017) til å belyse hvordan småstat-SOF kan gi beslutningstakerne økt fleksibilitet og presisjon. Gitt utfordringene ved et strategisk overfall har studien drøftet frem fire hovedfunn: 1) Brukt riktig kan SOF være avgjørende for at førstelinjeforsvaret lykkes. 2) SOF tilbyr beslutningstakerne større handlefrihet, ved å kunne operere i hele innsatsrommet. 3) SOF bidrar til styrkeøkonomisering og kan muliggjøre at riktig stridsmiddel brukes til å påvirke motstanderen. 4) SOF må ha evne til å skape helhetlig innsats i samspill med de konvensjonelle styrkene. Med de fire hovedfunnene viser studien hvordan SOF kan bidra til å møte den mest krevende situasjonen Forsvaret kan bli stilt overfor.nb_NO
dc.description.abstractThis qualitative study examines the strategic impact Norwegian special operations forces (SOF) can have in the event of an armed attack on Norway – with a focus on the Norwegian first line of defence. In a combat environment characterised by limited resources and uncertainties, the study describes and discusses how SOF can prevent the adversary from achieving their goals, improve the combat effectiveness of their own forces and communicate how the nation will respond. The study primarily uses Colin S Gray's theory (1996, 1999, 2008, 2010, 2015, 2016, 2017) to analyze how small state special operations forces can provide decision makers with increased flexibility and precision. The core of the argument is that SOF has the combat readiness and capabilities to operate in areas that it is impossible for conventional forces to operate in. This makes SOF relevant in the first line of defence. The most important task for the first line of defence is clear – the battle will not be against Norway, but about Norway. While SOF is not the main effort in the first line of defence, it can execute important support missions to help the national effort. The study describes some of the methods SOF offers decision makers. And how SOF can directly impact the physical dimension or indirectly the cognitive dimension. The study shows that SOF is a valued resource that can increase the ambition level of the Norwegian Armed Forces. In a strategic attack, the challenges will be different from what SOF has experienced during international operations. These challenges will be difficult to explain with general theories. The dilemma the study illustrates is how SOF methods should be prioritised in order to achieve the desired goals. Since SOF is a limited resource, some missions will be given a lower priority to the benefit of the most important challenges.
The challenge is to use SOF in a smart way so as to influence the outcome of the conflict – hopefully to Norway's advantage. By analysing the theory and answers from respondents, the study shows why strategic impact is context dependent. And how SOF can provide value in the first line of defence. Given the challenges involved in a strategic attack, the study has brought about four main findings: Used correctly, SOF can be decisive to the success of the first line of defence. SOF offers decision makers a wider range of options as they are able to operate across the entire operational area. SOF contributes to economy of force and can ensure appropriate combat methods are used against the adversary. SOF must be able to carry out comprehensive initiatives in collaboration with the conventional forces. With the four main findings, the study shows how SOF can help meet the most demanding situation the Norwegian Armed Forces can face.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherForsvarets høgskolenb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectspesialstyrkernb_NO
dc.subjectførstelinjeforsvarnb_NO
dc.subjectstrateginb_NO
dc.titleNorske spesialstyrker i førstelinjeforsvaret : Hvordan kan spesialstyrker bidra til strategisk effekt ved et væpnet angrep på Norge?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record