• Avstand og nærhet som militæretisk utfordring 

   Waaler, Gudmund; Berntsen, Tor Arne S.; Larsson, Gerry; Nilsson, Sofia (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   Soldater er i dag i besittelse av våpensystemer som gjør det mulig for dem å ta liv på stor avstand. I denne studien drøfter vi hvilken betydning avstand og nærhet har for opplevelsen av moralsk stress og moralsk ansvarsfølelse ...
  • God når det gjelder? Søken etter nye svar på gamle spørsmål 

   Espevik, Roar; Olsen, Olav Kjellevold; Brunstad, Paul Otto; Jacobsen, Jan O.; Krabberød, Tommy; Nissestad, Odd Arne; Waaler, Gudmund (Book, 2018-05)
  • God under press? En operasjonalisering av moralsk robusthet i krevende operative situasjoner 

   Olsen, Olav Kjellevold; Hystad, Sigurd; Harris, Anette (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   Denne artikkelen prøver å forstå hva som skal til for at et menneske skal klare å handle moralsk i situasjoner preget av kompleksitet, risiko og alvorlige konsekvenser ved feilhandlinger. Artikkelen identifiserer ulike ...
  • Maktlaben: et situasjonsbasert perspektiv på lederutvikling 

   Firing, Kristian; Skarsvåg, Kåre Inge (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   Forfatterne presenterer en intim opplevelse fra lederutvikling ved Luftkrigsskolen. Bakteppet for undersøkelsen er at militært personell utfordres av sosialpsykologiske mekanismer og kan stå i fare for å miste seg selv i ...
  • Moral og danning for det uforutsette: intuitiv kunnskap i risikonettverkssamfunnet 

   Sæverot, Herner; Torgersen, Glenn-Egil (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   Bedrag er et virkemiddel i både krig og fred. Men, for bedre å lære og avsløre bedragets innhold og motiv, trengs spesifikke pedagogiske metoder. Vårt pedagogiske hovedargument i denne artikkelen er for å avsløre et bedrag, ...
  • Moralens rolle i det operative området i lys av klokskap eller praktisk visdom 

   Brunstad, Paul Otto (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   Denne artikkelen forstår det operative områdets egenart som en liminalsone eller som et grenseområde preget av usikkerhet og kompleksitet. Det unike ved et hvert operativt grenseområde gjør det vanskelig å anvende klare ...
  • Moralisk stress - professionella möten med moraliskt laddade situation 

   Larsson, Gerry; Nilsson, Sofia; Waaler, Gudmund (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   I den här artikeln beskrivs den moraliska stressreaktionens karaktär och hur den påverkas av individuella och kontextuella förhållanden. Vi presenterar ett antal starkt moraliskt stressande situationer som professionell ...
  • Motivasjon til å handle moralsk 

   Manger, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   Denne artikkelen handler om moralsk motivasjon. Folkerettslige prinsipper, regler og lover beskriver hvordan man skal opptre i operative tjenester, men å opptre moralsk, både innenfor militære-, akuttmedisinske- og andre ...
  • Norske militærkodekser 

   Lunde, Nils Terje (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   I artikkelen analyseres norske militærkodekser, fra middelalderens hirdmannsed, via den militære troskapsed fra slutten av 1600-tallet til soldatformaningen som erstattet troskapseden fra slutten av 1800-tallet. Ansatser ...
  • Organisasjonsrettferdighet: usikkerhet og tillit i kritiske arbeidssituasjoner 

   Enoksen, Elisabeth (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   Det er økende erkjennelse internasjonalt om viktigheten av at ansatte på ulike arbeidsplasser opplever å bli behandlet rettferdig. I enkelte yrker vil dette være mer avgjørende enn i andre. Målet med artikkelen er å belyse ...
  • Promoting the moral sensitivity of police and military personnel 

   Katsarov, Johannes; Christen, Markus (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   To make good decisions, people must be able to identify the ethical features of a situation, i.e., to notice when and how the welfare of others and ethical values are at stake. In the work of military and law enforcement ...
  • Seksuell trakassering i operative miljøer 

   Matthiesen, Stig Berge; Olsen, Olav Kjellevold (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   Denne artikkelen peker på uønsket seksuell oppmerksomhet, og særlig seksuell trakassering, som en viktig utfordring for Forsvaret som operativ organisasjon. Dette begrunnes både ut fra relativt høye prevalenstall – og ut ...
  • Team og moralsk handlekraft 

   Espevik, Roar (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   I mange sikkerhetskritiske organisasjoner må team ta vanskelige og moralske valg i pressede situasjoner. I artikkelen diskuteres hvilken kompetanse som er nødvendig. Felles moralske mentale modeller holdes frem som en ...
  • “The good, the bad or the ugly?” Ei undersøking om betydninga av å oppleve seg som moralsk god i militære operasjonar – og implikasjonar for operativt lederskap 

   Olsen, Olav Kjellevold (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   Denne artikkelen ser på betydinga av at operativt personell opplever seg som moralsk gode i utføringa av krevjande oppdrag og operasjonar. Ei slik positiv moralsk sjølvoppleving kan stå under sterkt press i militære ...
  • Å ta liv i kamp. - En operativ, moralsk og psykologisk utfordring 

   Waaler, Gudmund; Monsen, Rolf Eivind; Larsson, Gerry; Nilsson, Sofia (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   I denne studien kartlegger vi hvordan det oppleves å ta liv i kamp. I forlengelse av det drøfter vi hva som skal til for å bli i stand til å drepe i skarpe operasjoner. Studien viser at soldater ikke opplever moralsk stress ...