Show simple item record

dc.contributor.authorJohannessen, Marianne
dc.date.accessioned2020-12-09T13:35:15Z
dc.date.available2020-12-09T13:35:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2716053
dc.description.abstractIntroduksjon: St.meld. nr. 34 (2008–2009) «Fra vernepliktig til veteran» Om ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i internasjonale operasjoner var det første skrittet mot en helhetlig nasjonal veteranpolitikk. Hensikten var å stille hele samfunnet til ansvar for ivaretakelse og oppfølging av veteranen. I 2011 kom Regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge» som en videreføring av St.meld.nr. 34 (2008-2009). Planen inneholdt 126 tiltak rettet helt spesielt mot personell som hadde tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Studien tar for seg implementering av tiltak 100, 101, 102 og 103 i Regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge» (2011). Disse fire tiltakene er rettet mot det kommunale hjelpeapparatet og omhandler ivaretakelse av veteranen og veteranfamilier gjennom kunnskap og kompetanse. Tiltakene blir sett på samlet og ikke undersøkt en og en. Hensikten er å se på implementeringsprosessen, ikke tiltakene spesielt. Med bakgrunn i dette vil jeg forsøke å besvar følgende problemstilling: Hvilke forhold har fremmet og hemmet kommunenes implementering av Regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge»? Metode: Studien omfatter 6 kommuner og deres erfaring med implementering av de fire tiltakene. Mitt empiriske grunnlag består av 6 individuelle semistrukturerte dybdeintervjuer fra seks kommuner og dokumentanalyser. I teoridelen brukes Fixsen. et al. (2005) sitt rammeverk for implementering. Teorien er valgt for å forsøke å identifisere og drøfte fremmende og hemmende faktorer knyttet til implementering av handlingsplanen i kommunene. I drøftingen vil jeg se på hvordan teorien møter funnene i intervjuene og om de utfyller hverandre. Funn: Funnene viser flere faktorer som informantene opplever som fremmende og hemmende for implementeringen av tiltakene. En særskilt fremmende faktor er kompetanse og formidling av denne. Kompetanseheving for ansatte i kommunen på hvem veteranen er, hva veteranen har opplevd, og hva veteranen trenger hjelp til er gjennomgående i alle intervjuene. En annen fremmende faktor har vært kommunenes mulighet il å tilpasse planene til lokale forhold. Andre faktorer som har vært sentrale både fremmende og hemmende er faktorer som ledelse, tid, økonomi, bemanning og resurser. Konklusjon: Veterankontaktene var alle enig om at anerkjennelse og ivaretakelse av veteranen var en viktig jobb og et kommunalt like mye som nasjonalt ansvar. Formaliseringen av St. meld. nr. 38 (2008-2009) og Regjeringens handlingsplan har vært viktige faktorer for gjennomføringen av implementeringen. Kommunikasjon eksternt og internt sammen med kompetanse og kunnskap fremheves som suksess kriterier for implementeringen i samtlige kommuner.en_US
dc.description.abstractIntroduction: St.meld. nr. 34 (2008–2009) «Fra vernepliktig til veteran» Om ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i internasjonale operasjoner» was the first step towards a comprehensive national veteran policy. The purpose was to make the whole nation responsible for the care and follow-up of the veteran. In 2011, the Government's action plan "I tjeneste for Norge" came as a continuation of St.meld.nr. 34 (2008-2009). This plan contained 126 measures aimed specifically at personnel who had served in international operations. The study deals with the implementation of measures 100, 101, 102 and 103 in the Government's action plan "In the service of Norway" (2011). These four measures are aimed at the municipal aid apparatus and deal with the care of the veteran and veteran families with knowledge and competence. The measures are looked at together and not examined one by one. The purpose is to look at the implementation process, not the measures in particular. Based on this, I will try to make the following issue: What factors have promoted and hampered the municipalities' implementation of the Government's action plan "I tjeneste for Norge"? Method: The study includes 6 municipalities and their experience with the implementation of the four measures. My empirical basis consists of 6 individual semi-structured in-depth interviews from six municipalities and document analyzes. Fixsen et al. (2005)'s framework for implementation is used as a theoretical basis, and is chosen to try to identify and discuss promoting and inhibiting factors related to the implementation of the action plan in the municipalities. In the discussion, I will discuss how the theory meets the findings in the interviews and whether they complement each other. Findings: The findings show several factors that the informants experience as promoting and inhibiting the implementation of the measures. A special promoting factor is competence and dissemination of this. Competence development for employees in the municipality on who the veteran is, what the veteran has experienced, and what the veteran needs help with is consistent in all interviews. Another promoting factor has been the municipalities' ability to adapt the plans to local conditions. Other factors that have been central both promoting and inhibiting are factors such as management, time, finances, staffing and resources. Conclusion: The veteran-contacts all agreed that recognition and care of the veteran is an important job and a municipal as much as national responsibility. The formalization of St. meld. No. 38 (2008-2009) and the Government's action-plan have been important factors in the implementation. Communication externally and internally together with competence and knowledge are emphasized as success criteria for implementation in all municipalities.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherForsvarets høgskoleen_US
dc.titleImplementering av Regjeringens handlingsplan i kommunen. I tjeneste for Norgeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderMarianne Johannessenen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record