Show simple item record

dc.contributor.authorHjelmervik, Knut Wilhelm
dc.date.accessioned2020-09-16T07:16:02Z
dc.date.available2020-09-16T07:16:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2677950
dc.description.abstractDenne studien ser på samhandling, ledelse, beslutninger, ansvar, roller og myndighet og deres betydning for måloppnåelse i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). En kvalitativt studie er valgt og oppgaven tar for seg to vinklinger. Den første delen ser på intraorganisatoriske faktorer både fra et ledelsesperspektiv og ansattperspektiv i FLO og i relasjon mot blant annet Forsvarsmateriell (FMA). Bakteppet er opprettelsen av FLO strategiske anskaffelser (FLO SA) etter anbefaling fra K10+ programmet. Den andre vinklingen ser på konsekvenser av faktorene relatert mot Personlig bekledning og utrustning (PBU) kategorien i FLO SA. Samlet ser problemstillingen på hvilke intraorganisatoriske faktorer som påvirker FLO SA PBU sin evne til å nå de mål Forsvaret setter for anskaffelser av PBU opp mot de mål som er satt for 2021-2022. Sentral organisasjonsteori innen det instrumentelle og kulturelle perspektivet er brukt for å forklare og forstå hvordan FLO kan fremstå. De ulike organisasjonene i forsvarssektoren synes omforent om målet som er å fremskaffe riktig materiell, til riktig tid, i riktig mengde og til riktig pris. Det er også gode erfaringer med opprettelsen av kategoriteam i FLO. Studiet peker derimot på at forståelsen for, og bruken av direktiver, bestemmelser og instrukser er ulik alt etter hvem som leser eller operasjonaliserer dem. Dette synet forsterkes av respondentenes meninger. Den ulike forståelsen, eller uenigheten om ansvar, roller og myndighet fremstår tidvis som en hemmende faktor internt i FLO. Det påvises delvis overlappende roller og ansvarsbeskrivelser i direktiver og bestemmelser, og styringslinjene kan oppleves som uklare. Videre peker studiet på at tiden antatt er moden for å tenke nytt sett i lys av at PBU kategorien ikke leverer i henhold til det som forventes. Det fremlegges en hypotese om at sammenslåing av av fagmiljøer innen PBU området, sammen med bruk av lengre strategiske avtaler med aktører det sivile markedet er en farbar vei.en_US
dc.description.abstractThis study looks at interaction, leadership, decisions, responsibilities, roles and authority and their significance for goal achievement in the Norwegian Defense Logistics Organization (NDLO). A qualitative study has been selected and the thesis deals with two angles. The first part looks at intra-organizational factors from both a management and employee perspective in NDLO and in relation to, among other things, Norwegian Defense Material Agency (NDMA). The backdrop is the creation of NDLO Strategic Acquisitions (NDLO SA) on the recommendation of the K10 + program. The second approach looks at the consequences of the factors related to the Personal Apparel and Equipment (PAE) category in NDLO SA. Overall, the issue looks at what intra-organizational factors affect NDLO SA PAE's ability to achieve the goals the Defense sets for procurement of PAEs against the goals set for 2021-2022. Central organizational theory within the instrumental and cultural perspective is used to explain and understand how NDLO can appear. The various organizations in the defense sector seem to agree on the goal of providing the right material, at the right time, in the right amount and at the right price. There is also good experience with the establishment of category teams in NDLO. The study, on the other hand, points out that the understanding and use of directives, regulations and instructions differ according to who reads or operationalizes them. This view is reinforced by the respondents' opinions. The different understanding, or disagreement about responsibility, roles and authority, sometimes appears as an inhibiting factor internally in the NDLO. Partially overlapping roles and descriptions of responsibilities are identified in directives and regulations, and the management lines may be perceived as unclear. Furthermore, the study points out that the time is expected to be ripe for new thinking in light of the PAE category not delivering according to what is expected. A hypothesis is presented. The merging of professional environments within the PAE area, together with the use of longer strategic agreements with actors in the civilian market is introduced as a liable pathway.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleSamhandling og måloppnåelse i FLOen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderKnut Wilhelm Hjelmerviken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record