Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLübbe, Alexander Hagen
dc.date.accessioned2018-01-26T08:54:04Z
dc.date.available2018-01-26T08:54:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2479772
dc.description.abstractI denne oppgaven har det blitt undersøkt i hvilken grad Balansert lederadferd faktisk oppfattes å komme til uttrykk i Forsvaret og om dette oppleves ulikt på de forskjellige gradsnivåene. Det er også undersøkt i hvilken grad la-det-skure-ledelse og krenkende ledelse oppleves ulikt relatert til gradsnivåene. Datamaterialet i studien er hentet fra Forsvarets medarbeiderundersøkelse fra 2016 og kvantitativ metode er anvendt. Balansert lederadferd (BL) er den individuelle forutsetning for lederadferd i Forsvaret. Effektiv lederadferd består således av evnen til å ha oppdragsfokus, evnen til å være en rollemodell samt evnen til å være utviklingsorientert. Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse (2012) peker på at BL handler om å balansere disse på en naturlig og troverdig måte, herunder grad av destruktiv ledelse (la-det-skure-ledelse og krenkende ledelse). Det teoretiske grunnlaget for BL har sitt utspring i blant annet Yukl (2012) sin hierarkiske taksonomi for effektiv lederadferd. Oppgaven diskuterer det teoretiske fundamentet for BL og hva som påvirker oppfatninger om dette og hvorledes dette kan være forskjellig mellom nivåene. Funnene i oppgaven viser en kurvlineær utvikling for metakategoriene med unntak av krenkende ledelse som har en mer lineær utvikling med størst grad av oppfattet krenkende lederadferd for gruppen lavere leder. Tre resultater skiller seg ut; toppleder skårer gjennomgående høyest, mellomleder skårer gjennomgående lavest og lavere leder skårer mellom de to førstnevnte. Allikevel er forskjellene mellom gruppene målt i Hedges’ g lave. Kjønn var ukorrelert med samtlige skalaer for ledelse, mens det var noen få signifikante korrelasjoner mellom alder og ledelse. Disse var i hovedsak svært lave. Den største korrelasjonen var mellom alder og skalaen for krenkende ledelse (AS) (r = -.07**), som indikerer at jo eldre informanten var desto lavere grad av AS. Generelt var det middels til sterke negative korrelasjoner mellom skalaene som målte balansert lederatferd og skalaene for destruktiv ledelse. Resultatene bidrar til å beskrive hvordan lederadferd oppfattes relativt til gradsnivåene og i oppgaven diskuteres det hvorfor disse forskjellene eksisterer, noe som kan synliggjøre for ledere hva som bidrar til og påvirker oppfattelser om lederadferd.nb_NO
dc.description.abstractThis thesis has investigated to what extent Balanced leadership behavior is expressed and percieved in the Norwegian military, and to what extent this is percieved differently between the levels of rank. Included in this is also the perception of Laissez-faire and Abusive Supervision leadership style. The data material is from the Armed Forces employee survey from 2016 and quantitative methods have been used to analyze the data. Balanced leadership behavior (BL) is the individual prerequisite for leadership behavior in the Armed Forces. BL consists of the ability to be relations-, task- and change-oriented. The leadership philosophy for the Armed Forces by the Chief of Defense (2012) points out that BL is about balancing these in a natural and credible manner, including the level of destructive leadership. The theoretical basis for BL has its origins in, among others, Yukl (2012) and his hierarchical taxonomy for effective leadership behavior. The thesis discusses the theoretical foundation for BL, and what influences perceptions about this and how this can be different between the levels of rank. The findings in the thesis show a curvelinear development for the meta categories, except for the abusive supervision category which has a more linear development. Three results stand out; top leaders scored the highest, middle managers scored overall lowest and lower leader scored between the first two. Nevertheless, the differences between the groups measured in terms of Hedges' g are low. Gender was uncorrelated with all scales, while there were a few significant correlations between age and leadership. These were essentially very low. The largest correlation was between age and abusive supervision (AS) (r = -.07 **), indicating that the higher the age the lower the grade of AS. In general, it was medium to strong negative correlations between the scales that measured balanced leadership behavior and the scales of destructive management. The results help describe how leadership behavior is perceived relative to the ranks and discuss why these differences exist, which may make it clearer to leaders what contributes to and influences perceptions of leadership behavior.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherForsvarets høgskolenb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectbalansert lederadferdnb_NO
dc.subjectForsvaretnb_NO
dc.titleBalansert lederadferd : En kvantitativ studie av oppfattet lederadferd i Forsvaretnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber64nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel