Show simple item record

dc.contributor.authorHolth, Torill
dc.contributor.authorBoe, Ole
dc.date.accessioned2012-05-31T09:28:54Z
dc.date.available2012-05-31T09:28:54Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-93091-03-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/160881
dc.description.abstractDenne fagrapporten diskuterer mulige sammenhenger mellom personlighet og lederstilen utviklende lederskap. Vi har i denne fagrapporten benyttet oss av personlighetstesten 16PF for å måle personlighet hos 16 kadetter på Krigsskolen. Vi har videre benyttet oss av et spørreskjema for å undersøke frekvensen av lederstilen utviklende lederskap hos kadettene. Dette spørreskjemaet kalles for ULL-skjemaet og er utviklet av den svenske Forsvarshögskolan. Våre resultater viser at rollemodellen viser planmessighet, pliktfølelse og ordenssans og er tillitsfull og aksepterende. En leder som viser personlig omsorg, er avslappet. Det ble funnet en sammenheng mellom det å oppfatte seg selv som likefrem og ekte og andres oppfattelse av at lederen viser høy grad av personlig omtanke. Det fantes også en sterk tendens til at kadetter som skårer høyt på personlig omtanke og på inspirasjon og motivasjon, viser seg å være mer gruppeorienterte og søker nærhet fremfor å opptre individualistisk. Vi kan imidlertid ikke vise at ekstraverte kadetter også skårer høyt på utviklende lederskap generelt. Det har også vist seg at den gruppeorienterte lederen velger utviklende lederskap som den foretrukne lederstilen. Riktignok er noen av resultatene overraskende. Noe kan muligens forklares med utvalgets størrelse, så det er viktig å foreta studier av større grupper for å få sikrere svar. Det er også nødvendig å benytte andre verktøy som kan avdekke andre sider ved personligheten, for å finne fram til viktige egenskaper eller atferd hos en dyktig militær leder.no_NO
dc.description.abstractSummary This report discusses possible correlations between personality and a type of leadership known as developmental leadership. In this report we used a personality test known as 16PF in order to measure the personality traits of 16 cadets at the Norwegian Military Academy. Furthermore we used a questionnaire in order to investigate the frequency of the developmental leadership style among the cadets. The developmental leadership questionnaire has been developed by the Swedish Defense Academy. Our results showed that the role model reveals a high degree of planning, a sense of duty, and a sense of organizing, and is trustful and accepting. The leader who shows personal care is relaxed. We also found a correlation between others judgment of a cadet having a high degree of personal care and that one perceives oneself as direct and authentic. There also existed a strong tendency that cadets that scored high on personal care and on inspiration and motivation also were more group oriented and that they seek closeness more than they are individualistic. However, we cannot show that extrovert cadets also score high on developmental leadership in general. It was also found that the group oriented leader chose developmental leadership as the preferred leadership style. Some of the results are quite surprising. This may be explained by the sample size, so therefore it is important to conduct studies of larger groups in order to get more conclusive answers. It is also necessary to use other tools that may reveal other sides of the personality in order to find what will show itself to be important abilities or behaviour in a competent military leader.
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherKrigsskolenno_NO
dc.relation.ispartofseriesKS fagrapport;4/2010
dc.subjectLederskapno_NO
dc.subjectUtviklende lederskapno_NO
dc.subjectPersonlighetstesterno_NO
dc.subjectRollemodellerno_NO
dc.subjectPersonlighetno_NO
dc.subjectLederstilno_NO
dc.titleFinnes det noen sammenhenger mellom utøvelsen av lederstilen utviklende lederskap og personlighetstrekk hos kadetter på KS?no_NO
dc.typeResearch reportno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record